ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 02
Представяне на финансовите резултати в предприятията ­ юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 5
Промените в МСС 8 - Счетоводни политики, счетоводни оценки и грешки
авторски материал, стр. 9
Счетоводно третиране на инвестиции в дъщерни предприятия
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2006
авторски материал, стр. 18
Финансови предизвикателства ­ Активи
авторски материал, стр. 20
Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 година
авторски материал, стр. 23
Промени в ЗКПО относно данъчния амортизационен план
авторски материал, стр. 29
Авансово облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, получени от извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 33
Ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ за доходи, получени през 2005 г., както и за доходи, получени след 01.01.2006 г.
авторски материал, стр. 36
Как се облагат с ддс доставките в Eвропейския съюз?
авторски материал, стр. 39
Решение № 5127 от 03.06.2005 г. на ВАС, I о.
съдебна практика, стр. 46
Промени в режима на облагане с данък върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 49
Някои въпроси относно образуване на ревизионно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 52
Митническата тарифа на РБългария за 2006 г. - последна крачка към Общата митническа тарифа на Европейския съюз
авторски материал, стр. 59
Нормативната уредба на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - синхронизирана със законодателството на ЕС
авторски материал, стр. 66
Бюлетин на инвеститора - 02.2006 г.
авторски материал, стр. 79