ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2004 г., кн. 05
Признаване на приходи
авторски материал, стр. 5
Облагане на бюджетните предприятия данък върху приходите
авторски материал, стр. 12
Счетоводни и данъчни аспекти на привлечения капитал
авторски материал, стр. 13
Как се осчетоводява преотстъпен данък за ДМА
авторски материал, стр. 15
Някои въпроси на уредбата на корпоративното облагане при преобразуване и прекратяване с ликвидация или несъстоятелност
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на разходите за подобрения на наети ДМА
авторски материал, стр. 23
Решение № 12004 от 18.12.2003 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 26
Данъчно третиране на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество на физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ
авторски материал, стр. 31
Данъчно облагане на лицата, упражняващи свободни професии
авторски материал, стр. 34
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Принципът на "най-ранната дата" на възникване на данъчно събитие ­ аванс, капаро, задатък и отметнина
авторски материал, стр. 44
Данъчни основи при различните видове данъци и такси по ЗМДТ
авторски материал, стр. 49
Писмо № 96-МФ-118 от 05.03.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 54
Принудително изпълнение на публични вземания
авторски материал, стр. 55
Писмо № 24-00-499 от 02.03.2004 г. на ГДД при МФ
съдебна практика, стр. 62
Действия на митническите органи при неправилно тарифно класиране на стоки
авторски материал, стр. 64
Наредбата за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент
авторски материал, стр. 67