ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 09
Прилагане за първи път на Международните счетоводни стандарти като основна счетоводна база
авторски материал, стр. 5
Нетната инвестиция в лизинговия договор съгласно МСС 17 ­ Лизинг
авторски материал, стр. 10
МСС 35 ­ Преустановяващи се дейности
авторски материал, стр. 16
Облагане по ЗКПО на бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 10/2003
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 11/2003
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 12/2003
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагане на ЗОДФЛ ­ 13/2003
авторски материал, стр. 32
Писмо № 96-МЛ-274 от 26.06.2003 г. на ГДД на МФ
административна практика, стр. 33
Писмо № 24-00-706 от 24.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 36
Данъчно третиране на финансовите услуги по реда на ЗДДС
авторски материал, стр. 37
Едноличен търговец, имащ регистрация по ЗДДС, дължи косвен данък и върху доходите от облагаеми сделки, които е извършил в качеството си на физическо лице ­ нетърговец
авторски материал, стр. 43
Писмо № 24-28-259 от 24.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 45
Освобождаване от данък върху наследствата по чл. 38, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 1/2003
авторски материал, стр. 48
Удължаване на срока, в който се произнася регионалният данъчен директор
авторски материал, стр. 53
Писмо № 24-00-555 от 19.06.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 56
Писмо № 24-00-634 от 09.07.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 57
Институтът на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство по делата за митнически нарушения
административна практика, стр. 59
Застраховки “Загуба на доход”
авторски материал, стр. 65
Банкови карти
приложен документ, стр. 81