ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 07
Постъпване на работа по трудово правоотношение от пенсионер
авторски материал, стр. 5
Работа по основен и допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
авторски материал, стр. 7
Пенсионерите имат право да работят на трудов договор
авторски материал, стр. 11
Командироване на работници в страната
авторски материал, стр. 14
При прекратяване на граждански договор не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 17
Посредничеството ­ мирно средство за уреждане на колективните трудови спорове
авторски материал, стр. 19
Държавните служители в сезона на отпуските
авторски материал, стр. 24
Писмо № 06.00-187 от 25.06.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 08.10-54 от 26.06.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 20. Ц-3 от 10.06.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Трудовият стаж на неработещите жени-майки се признава при изплащане на допълнително възнаграждение за продължителна работа
авторски материал, стр. 31
Кое образование се вписва в поименното длъжностно разписание
авторски материал, стр. 33
Възнаграждение за платен отпуск след продължително отсъствие поради болест
авторски материал, стр. 34
Влияние на факторите на работната среда върху професионалната заболеваемост
авторски материал, стр. 36
Национална програма "Помощ за пенсиониране"
авторски материал, стр. 44
Право на обезщетение по реда на чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
авторски материал, стр. 46
Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" не се прекратява, когато лицето започне работа, за която не подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КЗОО
авторски материал, стр. 48
Регистрация в Бюрата по труда, преди военна служба
авторски материал, стр. 50
Писмо № 92-160-1 от 11.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 26-550-1 от 23.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 92-160-1 от 11.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 26-550-1 от 23.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
авторски материал, стр. 52
Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
авторски материал, стр. 52
Писмо № 04-02-455 от 20.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 04-02-455 от 20.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 03-04-20 от 12.06.2003г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 03-04-20 от 12.06.2003г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 04-02-445 от 23.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 04-02-445 от 23.06.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
авторски материал, стр. 62
Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
авторски материал, стр. 62
Целеви помощи за отопление
авторски материал, стр. 80
Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
фактологическа информация, стр. 80