Качество. Стандартизация. Сертификация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Управление на безопасността на храните ­ внедряване на системата НАССР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Развитието на персонала ­ основен фактор за просперитета на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Стандартът БДС ISO 10005:2006 ­ полезен и необходим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Зоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Маркетингови стандарти при осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Актуални изменения и допълнения на наредбите за съществените изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Енергийна ефективност на хладилни уреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Новият Закон за националната акредитация и предстоящото членство в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Европейски директиви за енергийна ефективност на битови уреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Преобразуване на Българския институт по стандартизация в неправителствена организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Надзорът на пазара в развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлозар Толев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Системи за тотално управление на качеството ­ Европейска награда по качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Новата наредба за маркировката за съответствие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Членството на България в Европейския съюз ­ изисквания и предизвикателства пред българския бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Правила за производство и предлагане на пазара на качествени вина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Изменения на Закона за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Манафова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Изисквания към машините, които работят на открито, по отношение на шума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Българските сертификации в областта на системите за управление на качеството и на персонала вече са международно признати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Планирането като основен инструмент за подобряване качеството на фирмената система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Газовите уреди и българското техническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Достъпен ли е европейският пазар за българските електротехнически изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Манафова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Отлага се с една година влизането в сила на наредбата за везни с неавтоматично действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Изискванията на европейското законодателство за внос на натурални минерални води в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Надзор на пазара за изпълнение на техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Сближаване на българското законодателство за защита на потребителите с европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Договореностите по преговорната глава 23 "Защита на потребителите и тяхното здраве"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Хармонизация на мерките, свързани с управлението на опаковките и на отпадъците от опаковки, с изискванията на директива 94/62/ес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Хармонизиране на изискванията към минералните, изворните и трапезните води с европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирена Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Системата за определяне на качеството (S)EUROP ­ поредната крачка към постигането на Европейските стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Знакът Key на cen и cenelec ­ знак за качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Сертификация и оценяване на съответствието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Контрол на опаковките на нехранителните стоки, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Новите моменти в наредбата за строителните продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Проблеми при позоваване на стандарти в нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Новите правила за производство и търговия с храни съгласно Закона за храните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нова правна уредба на метрологичния контрол на средствата за измерване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Промените в наредбата за ниско напрежение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Услугите, предоставяни от Българския институт по стандартизация, се заплащат по тарифа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Новият закон за управление на отпадъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Санкциониране на нарушителите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Новите изисквания при внос на продукти от животински произход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Изисквания към предварително опакованите продукти и към бутилките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Бучаклиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Новата Наредба за надзор на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Манафова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Правна уредба на дейностите, чието извършване изисква оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Принудително събиране на доказателства по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Качеството в строителството ­ новите нормативни документи и подходи, базовите изисквания, свързани с тях, проблемите и идеи за усъвършенстване ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Наредбата за играчките и маркировката СО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Нови изисквания към тахографите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Нови изисквания при етикетиране на текстилните продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 50 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА