Защита на личните данни

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 За привеждането на вътрешното ни законодателство по защита на личните данни, в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 За упражняването на някои права на субекта на лични данни, в контекста на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Срокове за съхранение и унищожаване на документи с трудовоправно, осигурително и данъчно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Какво трябва да знаят работодателите при обработване на лични данни на деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Практически указания на Комисията за защита на личните данни относно случаите, когато не се изисква съгласие за обработване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Комисия за защита на личните данни
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Kакви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Легалните дефиниции в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Kакви лични данни на работниците и служителите се събират във връзка със сключването на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Видеонаблюдението на работното място, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Какво ще се промени с новия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Правни гаранции за защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Ред за обработване на личните данни на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Титуляри на данните и категории обработвани данни в рамките на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Защитата на личните данни като гаранция за личния живот и неприкосновеност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Hовият общ регламент за защита на личните данни в ес и какво трябва да знаят работодателите за него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Общо: 23 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА