Менителнични ефекти и менителнични искове

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Менителнични ефекти и менителнични искове – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Пряк менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Обратен менителничен иск на приносителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Обратен менителничен иск на регресен длъжник
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Иск за неоснователно обогатяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Иск за установяване съществуването на вземане по запис на заповед или менителница (чл. 422 ГПК)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА