Търговски регистър

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Заявления до търговския регистър

 Общи указания при подаване на заявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Пререгистрация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Акционерно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Командитно дружество с акции
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства – Кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Клон на чуждестранен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на обстоятелства - Търговец - публично предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства – Прокура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства - Клон
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства - Залог на дружествен дял
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства - Залог на търговско предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства - Запор върху дружествен дял
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване на допълнителни обстоятелства - Прекратяване и ликвидация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване по повече от една партида - Прехвърляне на търговско предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване по повече от една партида - Преобразуване на търговски дружества
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Вписване по повече от една партида - Преустройство на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Обявяване на актове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Запазване на фирма
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

Общо: 23 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА