Информиране и консултиране на работниците и служителите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Възникване на фигурата на представителя по чл. 7а от Кодекса на труда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол по чл. 7а, ал. 1 КТ от проведено общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) за подготовка на избор на представители на работниците и служителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление до работодателя от общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците) за избраните представители по чл. 7а, ал. 1 КТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол по чл. 7а, ал. 2 КТ от проведено общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) за предоставяне правото на определяне на представители на работниците и служителите на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление до работодателя от синдикалната организация за определените представители по чл. 7а, ал. 2 КТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Самоорганизиране на представителите по чл. 7а от Kодекса на труда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сигнализиране на инспекцията по труда при нарушаване правата на работниците и служителите по информиране и консултиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА