Гарантирани вземания на работниците и служителите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Информиране на работниците и служителите от работодателя за правата им по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работодателя до представителите на работниците и служителите в предприятието относно вписването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обява на работодателя до работниците и служителите в предприятието относно вписването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение на работодателя до работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 в предприятието относно вписването на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление-декларация за получаване на гарантираното вземане (Приложение № 4 към Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове (Приложение № 1 към Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служители
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Констативен протокол на контролните органи на Националния осигурителен институт
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (Приложение № 2 към Наредбата за реда и начина за информиране на
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация по чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Приложение № 3 към Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гаран
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възражение от работника (служителя) до работодателя за оспорване на данните, посочени в справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Отпускане и изплащане на гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане (Приложение № 4 към Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възражение от работника или служителя до работодателя за оспорване на данните, посочени в справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни акто
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от ТП на НОИ за констатирани неточности в заявлението-декларация за отпускане на гарантирани вземания или за липсващи документи към него
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Констативен протокол на контролните органи на НОИ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разпореждане на директора на фонд ГВРС за отпускане и изплащане на гарантирано вземане от ТП на НОИ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разпореждане на директора на фонд ГВРС за отказ за изплащане на гарантирано вземане от ТП на НОИ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Справка за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори (Приложение № 5 към Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните взе
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление до ТП на НОИ от наследниците на починал правоимащ работник или служител
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 2 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА