Постановление № 128 на МС от 2.062006 г. за закриване на Педагогическия колеж "Св. Иван Рилски" - Дупница, в структурата на Техническия университет - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13
ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г.