Разпореждания

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Разпореждане № 1 на МС от 7.02.1989 г. за обявяване на местността "Яйлата", Варненска област за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 1 на МС от 7.01.2003 г. за обявяване на античната и средновековна крепост "Калиакра" при с. Българево, община Каварна, област Добрич, и прилежащата й територия и акватория за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 2 на МС от 9.01.1981 г. за ускорено развитие и внедряване на дезинтеграторно-активационни технологии в различните отрасли на народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 2 на МС от 7.03.1988 г. за създаване на свободни безмитни зони на територията на Русенската и Видинската община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 7 на МС от 23.02.1990 г. за допълнително материално стимулиране за 1989 г. във фирмите, другите организации и техните поделения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 8 на МС от 22.03.1985 г. за подобряване научното обслужване и ускорено внедряване на техническия прогрес при организацията и безопасността на движението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 9 на МС от 28.07.1988 г. за обявяване територията на античния и средновековния град "Деултум-Дебелт" край с. Дебелт, Бургаска област, за археологически резерват "Деултум-Дебелт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 9 на Бюрото на МС от 27.02.1990 г. за предоставяне на резиденции и ловни стопанства за нуждите на здравеопазването, образованието, почивното дело и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 11 на Бюрото на МС от 29.05.1986 г. за преобразуване и образуване на стопански обединения и комбинати в областта на селското и горското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 15 на МС от 24.07.1991 г. за отменяне отчуждаването на недвижими имоти за държавна и обществена нужда на територията на Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Разпореждане № 16 на МС от 21.11.1989 г. за закриване на асоциации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 19 на МС от 8.12.1988 г. за обявяване на резервати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 19 на МС от 21.04.1995 г. за създаване на условия за по-ефективно управление на държавното участие в Банковата консолидационна компания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 20 на МС от 30.12.1989 г. за обявяване на с. Катунище, Бургаска област за архитектурен резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 26 на МС от 16.03.1992 г. за създаване на условия за по-ефективно управление на държавното имущество в търговските банки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 31 на МС от 4.06.1979 г. за ускорено развитие и внедряване на качествено нови стомани и други материали, на нови технологии и оборудване, създадени на основата на методите за обработка на материалите с газово противоналягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 32 на МС за обявяване на 7 април за ден на здравния работник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 36 на МС от 21.10.1986 г. за създаване на държавен фитосанитарен контрол и контрол на растителната продукция и почвата от замърсяване с химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 36 на МС от 21.11.2001 г. за обявяване на територията на островите Св. Иван и Св. Петър и прилежащата им акватория при Созопол, община Созопол, област Бургас, за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 37 на МС от 21.11.2001 г. за обявяване на територията на античния град Улпия Ескус при с. Гиген, община Гулянци, област Плевен, за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 40 на МС от 30.08.1990 г. за закриване на Центъра "Знаме на мира"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 41 на МС от 18.04.1977 г. за усъвършенствуване организацията по комплексното изграждане и експлоатация на електропреносните и електроразпределителните мрежи на страната и стабилизиране работната сила в рудодобива, въгледобива и минното стро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 41 на МС от 10.09.1990 г. за създаване на институт за следдипломна квалификация в състава на Висшия икономически институт "Карл Маркс" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 46 на МС от 22.07.1980 г. за подобряване координацията на инвестиционния процес и ускоряване на строителството на българската част на хидротехническия комплекс "Никопол - Турну Мъгуреле" на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 70 на МС от 16.04.1973 г. за преименуване на Българската търговска палата в Българска търговско-промишлена палата и разширяване предмета на дейността й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 91 на МС от 14.05.1966 г. за сделките с валутни ценности и за валутния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 95 на МС от 27.08.1992 г. за прекратяване на еднолично търговско дружество с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 154 на МС от 10.04.1975 г. за внедряване на инструменти от синтетични диаманти и други свръхтвърди материали в народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 226 на МС от 29.10.1974 г. за подобряване дейността по ремонта на електрическите централи и осигуряване електрическа енергия на народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 255 на МС от 6.11.1965 г. за създаване на полувисш институт по международен туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 393 на МС от 1.06.1963 г. за осигуряване на правилен и пълен отчет на земята в НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 640 на МС от 11.06.1957 г. за разрешаване на спортен риболов в язовирите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 1502 на МС от 12.12.1957 г. за подобряване работата по изпитване на конете (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Общо: 33 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА