Социално подпомагане

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Включване в дейността “Социален асистент”по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Включване в дейността “Личен асистент” по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Месечни помощи по Закона за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Целеви помощи за хора с трайни увреждания по Закона за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Целеви помощи за хора с трайни увреждания по Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Настаняване в специализирана институция за предоставяне на социални услуги
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Откриване или закриване на специализирана институция за предоставяне на социални услуги, когато са държавна дейност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Обществен контрол на системата за социално подпомагане от обществените съвети
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Конкурс за възлагане управлението на специализираните институции и предоставянето на социални услуги в общността
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Вписване в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Атанаска Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Месечна помощ за дете до навършване на 18 години
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Еднократна помощ при раждане на дете
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Еднократна помощ по Закона за социално подпомагане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Смилена Коренфелд
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Включване в дейността "Личен асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Включване в дейността "Социален асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Настаняване на дете в семейство на роднини и близки, като мярка за закрила
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Формуляр за първоначална информация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Оценка на заявка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Развитие на случай
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Оценка на случай
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 План за действие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Заповед за временно настаняване по административен ред
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Искова молба до съда
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Даниела Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Настаняване на дете в приемно семейство
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Росица Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Настаняване на дете в специализирана институция, като мярка за закрила
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Формуляр за първоначална информация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Оценяване на заявка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Развитие на случая
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Оценка на случая
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 План за действие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Заповед за временно настаняване по административен ред
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Искова молба до районния съд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Славея Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Отпускане на финансова и/или помощ в натура за подкрепа на детето и семейството по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Манасиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в семейна или близка до семейната среда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Кремена Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

Общо: 20 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА