Здравословни и безопасни условия на труд

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за извършване оценка на риска (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Програма за оценяване на риска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Списък на нормативните актове и информационните източници, ползвани при извършване оценка на риска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Списък на работните места и групите работещи, изложени на опасност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Карта за оценка на риска на работните места
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Списък на мерки за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за утвърждаване на списък на мерките за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешително за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издаване на разрешително за извършване на технологични взривни работи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издаване на разрешително за провеждане на обучение на основния персонал за работа с взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издаване на разрешително за провеждане на промишлени изпитания на взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Издаване на разрешително за проектиране на специални взривни работи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Организиране на дейността на комитетите (групите) по условия на труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол от проведено общо събрание на работещите за избор на представители на работещите по безопасност и здраве при работа в КУТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за определяне на представителите на работодателя в КУТ (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Учредителен протокол за изграждане на КУТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за извършено първоначално обучение на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа в КУТ/ГУТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 План за работата на комитета (групата) по условия на труд (примерно съдържание)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол от заседание на комитета (групата) по условия на труд (примерно съдържание)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Осигуряване на лични предпазни средства на работещите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оценка на професионалния риск и на необходимите мерки (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Списък на личните предпазни средства (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предназначение на филтрите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Списък на категориите работници и служители, на които се полагат ЛПС (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Личен картон за зачисляване и отчет на ЛПС (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за определяне на местата за съхранение на ЛПС за действия при аварии (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за установяване годността на ЛПС
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Реализация на функциите на длъжностните лица (специализираните служби) по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регистриране на свидетелства за работа с взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Условията и реда за подаване и съхранение на Декларацията по чл. 15, ал. 1 ЗЗБУТ са регламентирани с наредба
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Установяване на трудова злополука
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за трудова злополука
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за трудова злополука (обр. О-11/2006/НОИ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Примерни мерки, които следва да се предприемат след настъпване на трудова злополука
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол от разследване на трудова злополука от ТП на НОИ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регистър на трудовите злополуки
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 13 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА