Трудови отношения и държавна служба - 2001 г.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


 Въведение
 Трудови отношения - нормативни актове
 Трудови отношеня - коментар
 Здравословни и безопасни условия на труд
 Колективни трудови спорове
 Държавна служба
 Закрила при безработица

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА