Облагане на доходите на еднолични търговци, нотариуси и лица, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда по ЗКПО за формиране на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за задълженията и договорите
Търговски закон
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава десета
Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (отм.), Раздел III
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел V
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава трета
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава шеста
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава осма
Закон за счетоводството (отм.), Глава първа
Закон за счетоводството (отм.), Глава трета
Търговски закон, Раздел IX
Закон за местните данъци и такси, Раздел II
Закон за местните данъци и такси, Раздел III

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.