Облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (отм.)
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Търговски закон
Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Наредба за командировките в страната
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава трета
Кодекс на труда, Раздел IX
Кодекс на труда, Раздел III
Кодекс на труда, Раздел IV
Кодекс на труда, Глава четиринадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.