Практика на Българска народна банка

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 IBAN - международен номер на банкова сметка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Ролята на Българската народна банка в процеса на европейска интеграция - Продължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Ролята на Българската народна банка в процеса на европейска интеграция
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Система за наблюдение на банки. Общи указания за финансово отчитане.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане - Наредба № 4 за позициите на банките в чуждестранна валута
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане - Наредба № 7 на БНБ за големите експозиции на банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане - Наредба № 8 на БНБ за капиталова адекватност на банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане - Наредба № 17 на БНБ за установяване на размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – баланс (консолидиран)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – Кредитни ограничения по чл.47 от Закона за банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – отчет за приходите и разходите (консолидиран)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – списък на понятията
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за дериватите и задбалансовите ангажименти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за изравняване на специфичните провизии
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за просрочените вземания и преустановеното начисляване на лихва
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за структурата на инвестиционния портфейл
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за структурата на оборотния портфейл
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка за чувствителността към лихвените проценти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка по избрани позиции от баланса
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания за финансово отчитане – справка по избрани позиции от отчета за приходите и разходите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Общо: 20 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА