Данъчно производство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Подаване на жалба за бавност срещу органите на данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчни съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Освобождаване от държавни и съдебни такси в данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Някои аспекти на прехвърлянето на предприятие на едноличен търговец, свързани с данъчните му задължения, възникнали преди прехвърлителната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Някои правни аспекти на изпълнението на съдебни решения, отменящи данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Налагане на обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Поправка на очевидна фактическа грешка в данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отговорност на данъчната администрация за вреди, причинени от незаконосъобразни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Възстановяване на недължимо платени публични задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Извършване на данъчна ревизия при особени случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Промяната на данъчния субект е основание за иницииране на изменително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Отговорност за публични финансови задължения в случаите на фактическо съпружеско съжителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по ДПК - 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Въпроси и отговори по ДПК - 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Някои дискусионни въпроси, свързани с изменението на данъчни задължения, установени с влязъл в сила данъчен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Биляна Гецова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Финансовите взаимоотношения на държавата и общините в България като елемент на фискалната децентрализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пресиана Ненкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Обжалване пред окръжния съд по реда на ДПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Мерки за обезпечаване на доказателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Амнистията ­ способ за погасяване на данъчните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Изпълнителни способи за осигуряване на събираемостта на публичните вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Издаване на данъчни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Отговорност на данъчните субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Действия в производството по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Солидарност при изпълнение на данъчни задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по ДПК - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Извършване на данъчна експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Изменение на данъчни задължения Ганета Минкова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Принудително изпълнение на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Кога данъчните органи запорират банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възстановяване и прихващане на суми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 За заличаване на ЕТ се уведомяват и данъчните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по ДПК - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Въпроси и отговори по ДПК - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Събиране на вземанията - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Обжалване на данъчни ревизионни актове по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Данъчно производство - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Общи положения - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар по Данъчния процесуален кодекс - Производство по регистрация - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Изпълнение на договори при наложени обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Правомощия на органите на данъчната администрация. Права и задължения на данъчните субекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Срокове в данъчното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Удължаване на срока, в който се произнася регионалният данъчен директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Обжалване на данъчния ревизионен акт по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Промени в чл. 120 ДПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илия Бобев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Задачите на данъчните органи, съгласно промените в ДПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Някои важни изменения на Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Основни начала на данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Възстановяване на суми от данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Прекратяване на производство по принудително изпълнение на публично задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Писмените обяснения на трети лица като доказателство в данъчния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Коментар по Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 55 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА