Международни счетоводни стандарти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 МСС 1 Представяне на финансови отчети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 2 Материални запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 7 Отчети за паричните потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 10 Събития след края на отчетния период
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 11 Договори за строителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 12 Данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 17 Лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 18 Приходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 19 Доходи на наети лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 23 Разходи по заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 24 Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 27 Индивидуални финансови отчети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 32 Финансови инструменти: представяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 33 Нетна печалба на акция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 34 Междинно финансово отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 36 Обезценка на активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 38 Нематериални активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 40 Инвестиционни имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 МСС 41 Земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

Общо: 28 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА