Облигационни отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Пангев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Особености при прилагането на стопанската непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (2019-2020 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Въпроси на частното право в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Съдебна практика на ВКС по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Спестеният разход като форма на обогатяване при иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите - Няколко хипотези от съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Може ли да се упражни правото на отказ от договора при даден задатък при незначителност на неизпълнението?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Срокът на погасителната давност при исковете за надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Продължителните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 По някои проблеми на прихващането във връзка с отказа от бъдещи права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Противопоставимост на правата на трети добросъвестни лица при симулативни сделки (чл. 17, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Правото на отказ от договора при даден задатък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Относно знанието за увреждане на кредитора по чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД в хипотезата на уважен по чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Регресното правоотношение по чл. 54 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Арбитражната клауза - самостоятелност и зависимост от материалноправния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Възлагането на работа по смисъла на чл. 49 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Право на задържане и възражение за неизпълнен договор - Право на задържане по чл. 91 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право? - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Право на задържане и възражение за неизпълнен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 По някои въпроси на отговорността за вреди при недействителност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Отговорност за вреди при недействителност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кънев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Привилегиите в полза на държавата по чл. 136, ал. 1, т. 2 и 6 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Проблеми на Павловия иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рени Рикова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Особености на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534, ал. 1 от Търговския закон въз основа на запис на заповед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Възражения срещу съществуването на вземането в производството по чл. 135 ЗЗД в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Намаляване на неустойката при компенсация на вини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Тълкувателно решение № 5 от 2014 г. от 12.12.2016 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Ипотеката като възмезден или безвъзмезден договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Проблеми при предявяване на отменителния иск по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите във връзка с момента на възникване на вземането и наличие на намерение за увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Потребителският кредит - Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Разваляне на двустранни договори - Съдебно разваляне на двустранен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Извънсъдебно разваляне на двустранен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Правни последици при разваляне на двустранни договори. Компенсаторни и мораторни неустойки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Уговорка за комисорна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Предпоставки за разваляне на двустранни договори при обективна (безвиновна) невъзможност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Предпоставки за разваляне на двустранни договори поради виновно неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Разваляне на двустранни договори - Неизпълнение на правни задължения, възникнали от двустранен договор. Материални предпоставки за разваляне на двустранни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Машев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Изключване и намаляване на договорната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Искът по чл. 80 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Задатък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Неустойка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Иск за обезщетение за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Иск за реално изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Обезщетяване на вредите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Последици от неизпълнението - Отговорност за неизпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Забавено изпълнение или забава на длъжника (mora debitoris)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Частично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Лошо (некачествено) изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Форми на неизпълнение на договора - Пълно неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Невъзможност за изпълнeние - Забава на кредитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Невъзможност за изпълнeние - Субективна (виновна невъзможност за изпълнение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Невъзможност за изпълнeние - Обективна (невиновна невъзможност за изпълнение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Неизпълнение на договора - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Установяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йончева
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Гражданско дружество. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Изпълнение на путативен кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Суброгация на застрахователя в правата на застрахования. Обективни предели на встъпването и допълнителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Актуални въпроси на неоснователното обогатяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Още за неустойката и принципа за пълно обезщетяване на вредите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рени Рикова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Рени Рикова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Договорът за опрощаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Обезщетение и неустойка за забава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 За лихвата при обезщетението за непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Възлагането на парично вземане на длъжника към трето лице на взискателя вместо плащане на дълга (чл. 510 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Взаимните отстъпки при договора за спогодба - (Преглед на съдебната практика)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Практика по нормата - чл. 113 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 130 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА