Кадастър. Устройство на територията и строителството

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Административен контрол върху разрешението за строеж при служебна проверка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Забрана за ползване на строежи, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Заверка на заповедна книга
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Завършване на строителството и разрешение за ползване на строеж по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Даниел Левиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Застрояване в горски фонд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Застрояване в земеделски земи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване заповед за смяна на титуляря в разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на акт за узаконяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Издаване на акт за узаконяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на виза за проектиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на лиценз на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Заявление за издаване на лиценз
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Списък на правоспособните лица, чрез които се упражнява дейността
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Декларация за включване в постоянния списък на правоспособните лица, чрез които се упражнява дейността
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Декларация за удостоверяване липсата на извършени нарушения
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Формуляр за заплащане на дължимата такса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Контролен лист
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на разрешение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на разрешение за строеж на временен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на скица на недвижим имот в строителни граници
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на удостоверение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на удостоверение за търпимост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Издаване на удостоверение по чл. 52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Изменение на общ устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Изменение на подробен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Изменения и допълнения на списъка на правоспособните физически лица към лиценз, издаден на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Налагане на санкция за незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Налагане на санкция за строеж, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Налагане на строителна забрана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Обжалване на строителни книжа по административен ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Осигуряване на достъп по административен ред до чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Получаване на разрешение за откриване на строителна площадка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила за организацията на дейността на междуведомствената комисия за издаване на лицензи на консултанти за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Правна уредба на строителството по ЗУТ. Страни в строителния процес и техните взаимоотношения.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Валентина Бакалова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Предоставяне на копия от документи по ЗУТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Предсрочно прекратяване на лиценз на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Премахване на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Премахване, поправяне или заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Принудително отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти ­ публична собственост, и условия и ред за обезщетяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър за поземлен имот или група имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Разрешаване и поставяне на рекламно-информационни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Разрешаване на строителство и изграждане на огради
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Спиране на незаконни строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Строителство на временни пътища
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съдебно обжалване на заповед по законосъобразността на строителните книжа, издадена от началника на РДНСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Създаване и одобряване на общ устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Създаване и одобряване на работен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Технически изисквания при извършване на съдебна делба на недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Кишкилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Учредяване и прехвърляне на право на строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Даракчиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

Общо: 64 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА