Отменени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Информация за Европейския съюз в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Информация за Европейския съюз на официалните езици на страните членки
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Координатна информация за Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Национална ветеринарномедицинска служба
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Координатна информация за Национален център по териториално развитие
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Координатна информация за органи на поземлената собственост
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МЗГ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Координатна информация за посолствата в Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Координатна информация за посолствата на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Координатна информация за системата на прокуратурата в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Координатна информация за следствените служби в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Координатна информация за туристическите информационни центрове в България регистрирани в Министерство на икономиката и енергетиката
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МИ
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Коориднатна информация за посолствата на страните членки на Европейския съюз в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Официални празници и почивни дни през 2013 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Производствен календар за 2004 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

 Регистър на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството съгл. Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба № 9/2001, чл. 5
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 4, вписани в публичния регистър при Дирекцията за национален стротелен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти съгл. Наредба № 10/2001
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

 Списък на банковите сметки на Дирекцията за национален строителен контрол и регионалните дирекции за национален строителен контрол, където могат да бъдат внасяни таксите за разрешение за ползване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Списък на областните дирекции "Земеделие и гори"
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

 Списък на пощенските кодове на населените места
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, обявени за приватизация
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Списък на чуждестранните организации за гарантиране на банковите депозити
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Такси и застраховки за влизане в Република България или за транзитно преминаване през страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МВР
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Общо: 26 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА