Условия на труд

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Временна инструкция за профилактика на вибрационната болест при работа, свързана с локално вибрационно въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 5 април 2006 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 година относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на Конвенция № 155 на Международната организация на труда относно безопасността и здравето при работа, приета на 67-ата сесия на Международната конференция на труда на 22 юни 1981 г. в гр. Женева, Швейцария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Конвенция № 187 на Международната организация на труда относно Рамката за насърчаване на безопасността и здравето при работа, приета на 95-ата сесия на Международната конференция на труда на 15 юни 2006 г. в гр. Женева, Швейцария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Заповед № РД 07-210 на НОИ от 12.11.2003 г. за утвърждаване на Статистическа система "Професионални болести" (ССПБ), по която се регистрират и отчитат признатите професионални болести и тяхното развитие във времето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-20

 Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Заповед № РД-01-61 от 22.10.2020 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Заповед № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г. за определяне Коефициент на трудов трав­матизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Заповед № РД-01-809 от 29.10.2013 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Заповед № РД-01-815 от 7.11.2011 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Заповед № РД-01-865 от 30.10.2012 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Заповед № РД-01-879 от 22.10.2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Заповед № РД-07-272 от 2001 г. за утвърждаване на Статистическа система "Трудови злополуки" (ССТЗ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-1153 на МЗГАР от 16.09.1999 г. за приемане на Правилник по безопасност на труда в горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Заповед № 36 от 18.03.1998 г. на Министерството на труда и социалната политика за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 85 от 18.04.1997 г. за утвърждаване на Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 151 от 30.07.1997 г. за утвърждаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при термична обработка на металите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 151 от 1.03.2006 г. за изчисляване на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Заповед № 237 от 16.12.1997 г. за утвърждаване на Правилник за изменение и допълнение на правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрокари и мотокари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 240 от 19.12.1997 г. за утвърждаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасност на труда в дървообработващата и мебелната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 268 от 17.11.1997 г. за утвърждаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 278 от 8.12.1995 г. за утвърждаване на Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 288 от 13.12.1996 г. за утвърждаване на Правилници за изменение и допълнение на Правилници по безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 294 от 28.12.1996 г. за утвърждаване на Правилник по безопасността на труда при взривните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 405 от 29.12.2001 г. на управителя на Националния осигурителен институт за утвърждаване образец на Декларация за трудова злополука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1016-40-1269 от 26.11.2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Заповед РД-06-12 от 15.11.2023 г. за определяне Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Инструкция № И-1 от 25.09.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-21

 Инструкция от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 62 относно предписанията за безопасност (строителство), 1937 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 0-31 от 1974 г. за работа с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 0-35 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № РД-06-4 от 2.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-25

 Наредба № РД-07-2 от 17.05.2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на Агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Наредба № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № РД-07/2 от 19.03.2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от ИА "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 1 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 1 от 14.11.2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Наредба № 2 от 5.03.1998 г. за условията и реда за разходване на средствата по Временния обезпечителен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 21.01.2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Центра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 3 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 209 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА