Конкурентно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Закон за Българската банка за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Закон за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката на Република България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Федерална република Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса "Цемеко" ООД - С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Заповед № ЗМФ-1606 от 19.12.2014 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № 151 от 1.03.2006 г. за изчисляване на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Кодекс за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Кодекс за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Наредба № Н-20 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 6 от 25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 3 на МС от 7.01.2005 г. за приемане на Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплаща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Постановление № 24 на МС от 6.02.2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 140 на МС от 5.07.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 23.07.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 10.08.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 197 на МС от 15.06.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Постановление № 306 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 393 на МС от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Постановление № 427 на МС от 9.12.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-11

 Правила за въвеждане и прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията съдържащи се в чл. 64, ал. 1, точки i) и ii) и ал. 2 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правила за прилагане на Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Решение № 2/2001 на Съвета по асоцииране 23/05/2001 между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно приемане на Правилата за прилагане на разпоредбите за държавната помощ, упоменати в чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна за приемане на Правилата за въвеждане и прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, предвидени в ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 24 на КЗК от 11.01.2024 г. за приемане на решение за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики, както и мотиви към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Решение на КЗК от 11.01.2024 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията на някои категории споразумения, решения и съгласувани практики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Решение на НС от 21.08.2018 г. за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания "Olympic Insurance Co Ltd"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Решение на НС от 21.08.2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Решение на НС от 25.07.2019 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Решение на НС от 28.06.2018 г. по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Указ № 157 от 30.06.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

Общо: 64 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА