Банково право. Финансово-кредитни отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Закон за банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Закон за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за гарантиране на влоговете в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Закон за информация относно необслужвани кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ипотечните облигации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за покритите облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за преобразуване на Държавната спестовна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Базовото споразумение на Международната асоциация за суапове и деривативи между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, Дефинициите "Издание 2000" и Приложението, представляващи неразделна част от н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (заем за преструктуриране на финансовия сектор и предприятията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите и на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за частни инвестиции и експортно финансиране) между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка, регулиращо дейността на ЕИБ в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международния валутен фонд заедно с Първо, Второ и Трето изменение и на предложеното Четвърто изменение за специално еднократно разпределение на специални права на тираж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Закон за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Закон за уреждане на стари задължения по банкови кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 1 от 3.11.1997 г. относно определяне вноски за Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 100-000447 на БНБ от 16.12.1998 г. относно формата и съдържанието на приложенията към годишния счетоводен отчет на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 178 от 12.07.1995 г. за утвърждаване образец на констативен акт по Закона за уреждане на необслужваните кредити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 275 на КФН от 31.10.2003 г. за размера на процентите за вноските към гаранционен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № I-171 от 2.07.2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 2 от 7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 3 от 27.06.2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № 5 от 12.12.2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 8 от 30.11.1988 г. за условията и реда за продажба на търг на сгради, машини или съоръжения, придобити с банков кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 27.04.2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 9 от 29.12.2002 г. за дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за вътрешния контрол в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Наредба № 11 от 22.12.1997 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 12 за разглеждане на споровете по извършените от банките корекции на проектосметните документации, генералните сметки, разплащателните и други документи по капиталните вложения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 24.03.1994 г. за реда и условията, при които търговските банки предоставят кредити на държавни предприятия, фирми и търговски дружества, чиито задължения към държавата са отписани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 21.07.2000 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 9.06.1995 г. за начина и реда на регистриране на цените на лекарствените средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № 17 от 22.02.2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 20 от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 22 от 16.07.1998 г. за централен кредитен регистър на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 31 от 3.07.2003 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 32 от 23.10.2003 г. за отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-21

 Наредба № 33 от 23.10.2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Наредба № 34 от 23.10.2003 г. за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-21

 Наредба № 35 от 8.12.1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Наредба № 37 от 16.07.2018 г. за вътрешните експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-27

 Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-23

 Наредба № 40 от 1.12.2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба № 41 от 25.02.2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № 42 от 21.06.2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-11

 Наредба № 72 от 12.07.2022 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за продажба и покупка на чуждестранна валута и за влоговете на местни лица във валута
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Определение № 2 на КС на РБ от 2.06.2015 г. по Конституционно дело № 2 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Постановление № 3 на МС от 18.01.1994 г. за поемане като държавен дълг на крайните задължения, които са просрочени кредити до 31 декември 1992 г., от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 5 на МС от 18.01.1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Постановление № 22 на МС от 23.01.1995 г. за приемане на Наредба за реда за използване на държавните дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., за погасяване на задълженията към дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 14.03.1996 г. за използване на средства от Държавния фонд за реконструкция и развитие за изпълнение на Програмата за стабилизация на банковата система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Постановление № 89 на МС от 19.04.1995 г. за мерки за укрепване на финансовото състояние на Стопанската банка и на Банката за стопански инициативи "Минералбанк"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 97 на МС от 12.09.1990 г. за членството на НР България в Международния валутен фонд, в Международната банка за възстановяване и развитие и в прилежащите към нея организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 18.06.1998 г. за приемане на Наредба за плащанията с инвестиционни бонове и счетоводното им отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 145 на МС от 4.04.1997 г. за целево финансиране на програмата за стабилизация на Търговска банка "Биохим" - АД, съгласно постигнатите договорености с Международния валутен фонд в рамките на Меморандума за икономическата политика на правите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 19.06.2009 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 186 на МС от 24.09.1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 193 на МС от 6.10.1995 г. за уреждане непогасения дълг на общините по кредити, предоставени им от Държавната спестовна каса срещу обезпечение от фонда им за жилищно строителство за изграждането на жилища на собственици на отчуждени по Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 203 на МС от 16.10.1992 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 213 от 28.09.2001 г. за целево финансово осигуряване насърчаването на предприемачеството чрез гаранционни схеми за микрокредитиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 234 на МС от 24.11.1992 г. за преоформяне като държавен дълг на несъбираеми кредити към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми и за изчистване кредитните портфейли на търговските банки с над 50 на ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 15.10.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 244 на МС от 29.12.1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 245 на МС от 28.12.1999 г. за приемане на Наредба за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 277 на МС от 16.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Постановление № 297 на МС от 31.10.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 342 на МС от 30.12.1994 г. за уреждане на просрочените кредити на общините, предоставени им от Държавната спестовна каса срещу обезпечение от фонда им за жилищно строителство за изграждането на жилища на собственици на отчуждени по Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Разпореждане № 19 на МС от 21.04.1995 г. за създаване на условия за по-ефективно управление на държавното участие в Банковата консолидационна компания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 26 на МС от 16.03.1992 г. за създаване на условия за по-ефективно управление на държавното имущество в търговските банки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 162 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА