Търговско право – общи нормативни актове

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-07

 Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Договор за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за занаятите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Закон за кооперациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Закон за особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за отменяне на Закона за държавните предприятия (Обн., Изв., бр. 90 от 1960 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за ратифициране на Гражданската конвенция за корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г., подписано на 21 декември 2018 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Закон за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Заповед № ЛС-04-122 от 22.02.2018 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № ЛС-04-134 от 1.04.2020 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Заповед № ЛС-04-169 от 17.05.2003 г. за изключване на Николай Анатолиев Пенев от списъка на синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЛС-04-86 от 9.02.2018 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Заповед № РД-06-64 от 26.03.2024 г. за утвърждаване списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Заповед № 59 от 20.02.1990 г. за прекратяване на стопански организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 63 от 5.02.1992 г. за определяне дължим дивидент от търговските дружества, фирми и предприятия с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Изменения на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH) (16.11.2021 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Сode)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Конвенция на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Организацията за подкрепа на малкия и средния бизнес на Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Наредба № Н-3 от 6.04.2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № Н-5 от 24.11.2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-22

 Наредба № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 2 от 24.01.1996 г. за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Наредба № 9 от 30.10.2023 г. за условията и реда за предоставяне от Висшия съдебен съвет на информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. относно производството по несъстоятелност, какт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 26 от 22.12.2006 г. за финансовите къщи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър и делата на търговците по служебен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за системата от критерии за разработване на програмите за финансово оздравяване и преструктуриране на държавните предприятия, фирми и търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Определение № 4 на КС на РБ от 29.07.2016 г. по Конституционно дело № 10 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.04.2023 г. по Конституционно дело № 2 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-11

 Постановление № 6 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 7 на МС от 25.01.1994 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 8 на МС от 16.01.1992 г. за оценка на активите и пасивите на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1992 г. за разпределяне на печалбата и покриване на загубата по счетоводния баланс на едноличните търговски дружества с държавно имущество през 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 20.03.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 54 на МС от 3.04.1991 г. за децентрализация и демонополизация на обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 2.04.2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 73 на МС от 5.04.2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 112 на МС от 23.05.2003 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Постановление № 114 на МС от 10.06.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 152 на МС от 2.08.1991 г. за приемане на Наредба за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 176 на МС от 5.09.1991 г. за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 186 на МС от 24.09.1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 243 на МС от 26.09.2019 г. за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Постановление № 251 на МС от 8.11.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Постановление № 259 на МС от 27.10.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 269 на МС от 7.12.2023 г. за приемане на Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 295 на МС от 9.12.1994 г. за приемане на Наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско държавно участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 304 на МС от 14.11.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Постановление № 308 на МС от 28.12.1996 г. за приемане на Правилник за установяване и внасяне на дивидента от търговските дружества с държавно и общинско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 356 на МС от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 120 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА