Авторско право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Договор на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право (подписан на 20 декември 1996 г. в Женева)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Закон за авторското право и сродните му права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Закон за ратифициране на женевския акт от 2 юли 1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за закрила на артистите- изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Заповед № 298 от 12.06.2017 г. за утвърждаване на Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Инструкция № 1 от 21.10.2005 г. за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-КОД), начините за определянето и поставянето му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Кодекс на международното частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Конвенция за закрила на литературните и художествени произведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието и храните, Комисията за защита на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за условията и реда за разпределяне на имуществото на Агенцията за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 22 на МС от 3.02.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция "Митници" и Патентното ведомство чрез национ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Постановление № 71 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 87 на МС от 16.04.1996 г. за контрола върху използването на обекти на авторското право и сродните му права, лицензиране на производителите на компактдискове и на производителите на матрици (стампери) за производство на компактдискове (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 120 на МС от 25.03.1997 г. за създаване на Съвет за закрила на авторското право и сродните му права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 151 на МС от 19.07.2002 г. за закриване на Съвета за закрила на авторското право и сродните му права към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 155 на МС от 31.07.1995 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне на имуществото на Агенцията за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 158 на МС от 16.04.1997 г. за приемане на Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 160 на МС от 12.08.1993 г. за уреждане на трудовоправните отношения на работниците и служителите и на условията и реда за разпределяне имуществото на Агенцията за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 161 на МС от 4.08.2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 236 на МС от 8.10.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разпределяне на средствата от глобите, събирани по реда на чл. 97 от Закона за авторското право и сродните му права, постъпващи в бюджета на Министерството на културат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 249 на МС от 27.11.2000 г. за приемане на Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1209 на Комисията от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Решение № 480 на МС от 28.08.2017 г. за даване на съгласие изображението на герба на Република България да бъде включено в марката на "Държавен вестник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-01

 Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или зв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Универсална конвенция за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Универсална конвенция за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Патентното ведомство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

Общо: 44 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА