Наука

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Декларация за използването на научно-техническия прогрес в името на мира и за доброто на човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Закон за Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-13

 Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Закон за насърчаване на научните изследвания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за научните степени и научните звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Закон за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Закон за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Закон за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Ва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Закон за Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации на Висшата атестационна комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменението на т. I.3 от Приложение III на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма за Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковата спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Заповед № РД-09-01 от 4.01.2010 г. за утвърждаване на Списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Заповед № РД-28-121 от 17.07.2012 г. за утвърждаване списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от вредното въздействие н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Заповед № 11 от 15.04.1992 г. за временно отнемане предоставените права на академичните, факултетните и научните съвети за предлагане на научни звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 34 от 21.09.1992 г. за възобновяване работата по даване научни звания на академичните, факултетните и научните съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 114-111 от 5.03.1990 г. за утвърждаване Класификация на специалностите на научните работници в РБ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Инструкция № 1 от 27.05.1998 г. за реда и условията за приемане на чуждестранни граждани от българска народност за докторанти и специализанти в държавните висши училища и научните организации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 4.01.2012 г. за реда за водене на Регистъра за научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Инструкция № 1 от 15.12.2017 г. за реда на водене Регистъра за научната дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Инструкция № 3 от 24.08.2004 г. за реда за водене на регистър на научната дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за учредяването на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси - Република Гърция, Министерството на образованието и науката - Република Албания, Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Наредба № Н-5 от 11.12.2009 г. за реда за създаване на научни групи към музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Наредба № 1 от 3.07.1987 г. за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използуването на научно-техническите документи в организациите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 3 от 04.07.2018 г. за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 11 от 15.07.2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 77 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 78 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № 8121з-411 от 14.04.2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 2 на МС от 4.01.2018 г. за одобряване на допълнителeн трансфер за Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Постановление № 18 на МС от 7.02.2014 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил Български (юли - октомври 2014 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2017 г. за преобразуване на Факултет "Компютърни системи и управление" в структурата на Техническия университет - София, във Факултет "Компютърни системи и технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Постановление № 37 на МС от 27.02.2006 г. за откриване на Факултет по технически науки в структурата на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 51 на МС от 3.11.1989 г. за прилагане на фирмената организация в движението за техническо и научно творчество на младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 5.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 54 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 57 на МС от 8.04.1992 г. за закриване на Научния институт по обществено здравеопазване към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 2.04.2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 70 на МС от 2.03.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 80 на МС от 14.04.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Постановление № 103 на МС от 12.06.1992 г. за закриване на Научноизследователския институт по културата към Министерството на културата и на Информационно-изчислителния център към Националния дворец на културата и за създаване на Институт по културознание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 107 на МС от 6.06.2005 г. за преобразуване на държавни училища към Министерството на образованието и науката в училища по изкуствата и културата към Министерството на културата и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-14

 Постановление № 117 на МС от 30.05.2008 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален директор на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Постановление № 129 на МС от 4.10.1975 г. за депозиране и използуване на научни ръкописи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 137 на МС от 23.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Постановление № 148 на МС от 25.07.1991 г. за изменение начина на финансиране на дейността на Българската академия на науките и преминаване на частична или пълна самоиздръжка на отделни институти и централни лаборатории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 148 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 149 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 156 на МС от 26.07.2018 г. за закриване на Националния съвет по иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 161 на МС от 7.05.2024 г. за откриване на Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука - Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Постановление № 162 на МС от 16.06.2011 г. за откриване на факултет "Информационни науки" в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Постановление № 171 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и за Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 172 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 188 на МС от 1.08.2008 г. за приемане на Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Постановление № 191 на МС от 20.08.2002 г. за закриване на Националния съвет за научна и технологична политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Постановление № 203 на МС от 14.08.1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академици и член-кореспонденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Постановление № 206 на МС от 15.08.2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 210 на МС от 18.08.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Постановление № 216 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 228 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Българската академия на науките за 2014 г. за закупуване на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на многофункционален компютърен комплекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 229 на МС от 16.09.2008 г. за промени в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Постановление № 230 на МС от 4.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в подкрепа на научни проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 243 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 251 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 256 на МС от 14.09.2020 г. за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Постановление № 257 на МС от 27.10.2008 г. за промени в структурата на Тракийския университет - Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 271 на МС от 7.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 277 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 320 на МС от 19.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за участие в съвместен награден фонд с Държавния университет в Айова - Съединените американски щати, учреден на името на Джон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Постановление № 332 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Техническия университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 333 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Институт за научни изследвания в структурата на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Постановление № 334 на МС от 2.12.2016 г. за откриване на Институт по информация и сигурност в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 277 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА