Местно самоуправление

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС на Република България от 29.07.1999 г. във връзка с Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Европейска харта за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за административно-териториални промени в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-30

 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Закон за общинските бюджети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Закон за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Закон за ратифициране на Европейската харта за местно самоуправление от 15 октомври 1985 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Закон за управление при кризи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и населените места в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Заповед № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 16.10.1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване резултатите от изборите за общински и районни съветници на 29.10.1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за приложение на метода на д'ондт за изчисляване на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове на 26. 10. 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 8121з-422 от 16.04.2015 г. за организацията и дейността на звената "Общинска полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба за застрояване на ст. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Определение № 330 от 12.01.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Постановление № 16 на МС от 23.01.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 24 на МС от 1.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Постановление № 26 на МС от 3.08.1988 г. за ускорено развитие на община Банкя и изграждането й като национален център за санаториално-курортно лечение и за кардиологична рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 41 на МС от 4.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столична община за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 30.12.1982 г. за решаване някои въпроси на социално-икономическото развитие на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Столичната община за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 57 на МС от 2.10.1986 г. за решаване на някои неотложни проблеми по санитарно-хигиенното състояние на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 58 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 61 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 68 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 70 на МС от 12.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 71 на МС от 12.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 75 на МС от 8.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 76 на МС от 12.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско и Бургас за проучване, консервация и реставрация на археологически обекти по Южното Черноморие по проекта "Виа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Постановление № 80 на МС от 15.04.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 81 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 101 на МС от 11.06.1992 г. за решаване проблемите на общините Стражица, Попово и Опака, възникнали от земетресението през декември 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 109 на МС от 22.05.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Постановление № 114 на МС от 14.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Постановление № 117 на МС от 18.05.2013 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 117 на МС от 15.05.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 118 на МС от 28.05.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Постановление № 124 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общините за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 129 на МС от 22.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 134 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

 Постановление № 138 от 15.07.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив и по бюджета на община Раковски за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 144 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Постановление № 153 на МС от 1991 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Столичния народен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 155 на МС от 6.06.2011 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Постановление № 157 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейностите по Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Постановление № 158 на МС от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 164 на МС от 19.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-24

 Постановление № 166 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 174 на МС от 26.06.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 176 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 179 на МС от 22.07.2008 г. за предоставяне на целеви средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2008 г. за осигуряване финансирането на общински проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 183 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 187 на МС от 23.07.2009 г. за приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 193 на МС от 6.10.1995 г. за уреждане непогасения дълг на общините по кредити, предоставени им от Държавната спестовна каса срещу обезпечение от фонда им за жилищно строителство за изграждането на жилища на собственици на отчуждени по Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 196 на МС от 27.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 197 на МС от 11.07.2014 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2014 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 214 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства за целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 215 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май - 30 юни 2022 г. за отглеждането и обучението на децата, които не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 216 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Постановление № 219 на МС от 30.11.1999 г. за създаване на условия за приемане от общинските съвети на балансирани общински бюджети за 2000 г. и за изпълнение на параметрите на макрорамката на държавния бюджет за 2000 г. в частта за общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 14.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 240 на МС от 1.08.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 254 на МС от 7.11.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Постановление № 282 на МС от 23.10.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Карлово за 2006 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 288 на МС от 30.10.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. на Национална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 292 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 296 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 301 на МС от 21.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община Септември за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 302 на МС от 21.12.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Перник за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 314 на МС от 03.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", на регионалните библиотеки и на общински библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 316 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 293 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА