Административен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за административните нарушения и наказания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Закон за административното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 5 от 14.02.2008 г. за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Определение № 2566 от 8.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Определение № 3866 от 5.04.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Определение от 11.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Постановление № 55 на МС от 9.03.2011 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Постановление № 75 на МС от 29.03.2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Постановление № 121 на МС от 9.05.2011 г. за закриване на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 224 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Бургас за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 249 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Училището - територия на учениците", одобрена с Решение № 299 на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 253 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 264 на МС от 14.10.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които тря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Решение № 4 на КС на РБ от 14.05.2020 г. по Конституционно дело № 9 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Решение № 5 на КС на РБ от 19.04.2019 г. по Конституционно дело № 12 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Решение № 8 на КС на РБ от 23.04.2018 г. по Конституционно дело № 13 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение № 14 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 12 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-18

 Решение № 34 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2010 г. и приемане на Национална статистическа програма за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Решение № 164 от 7.01.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 410 от 10.01.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение № 481 от 15.01.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 787 от 19.01.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Решение № 1082 от 3.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 1512 от 11.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 1694 от 17.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 1907 от 15.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 2261 от 29.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Решение № 2340 от 14.03.2022 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 2446 от 7.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 2555 от 24.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 2759 от 7.03.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Решение № 3000 от 17.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 3008 от 17.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Решение № 3013 от 4.03.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Решение № 3344 от 25.03.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Решение № 3618 от 30.03.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 4822 от 15.04.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение № 5080 от 7.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Решение № 5698 от 19.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Решение № 5812 от 17.05.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 5922 от 22.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 7357 от 30.05.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № 7799 от 27.06.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 7842 от 29.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 8453 от 7.07.2016 г на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Решение № 8552 от 11.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Решение № 8585 от 11.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 8770 от 16.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 8810 от 14.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 8834 от 20.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Решение № 9069 от 20.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Решение № 9508 от 17.08.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Решение № 10381 от 16.07.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Решение № 10515 от 12.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 10700 от 14.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Решение № 10749 от 15.10.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 10910 от 19.10.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Решение № 11617 от 4.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 11701 от 2.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 11894 от 7.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Решение № 12279 от 03.10.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Решение № 12586 от 22.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Решение № 12637 от 25.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 12794 от 25.11.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Решение № 12921 от 30.10.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Решение № 13033 от 1.12.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 13049 от 3.12.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 13701 от 13.11.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Решение № 13965 от 21.11.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение № 14168 от 21.12.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 14576 от 6.11.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Решение № 15086 от 12.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Решение № 16066 от 28.12.2009 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-20

 Решение № 16705 от 13.12.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение на НС от 1.02.2008 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Решение на НС от 18.02.2011 г. за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Решение на НС от 21.12.2010 г. във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Решение на НС от 30.06.2011 г. за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Решение на НС от 5.04.2018 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Тacкo Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика на Министерството на ене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение на НС от 9.09.2009 г. за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-15

 Указ № 201 от 31.07.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

Общо: 100 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА