Данъчни декларации и приложни документи за 2009 г.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 година
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 1 - доходи от трудови правоотношения - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение №2 - за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 5 - доходи от прехвърляне на права или имущество - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 6 - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 7 - доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 8 - доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедн
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 9 - за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Сметка за изплатени суми
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Служебна бележка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 1 - за преобразуване на счетоводния финансов резултат
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 2 - за преотстъпване корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Приложение № 3 - за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Указания - за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

Общо: 18 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА