Регламенти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1209 на Комисията от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Регламент (ЕС) 2018/400 на Комисията от 14 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Меж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

 Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ реглам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Регламент (ЕО) № 297/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Межд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1165/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1164/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1142/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1136/2009 на Комисията от 25 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 839/2009 на Комисията от 15 септември 2009 година, изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 824/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 662/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 633/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 632/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Межд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 574/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 550/2010 на Комисията от 23 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 460/2009 на Комисията от 4 юни 2009 година, изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 254/2009 на Комисията от 25 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 244/2010 на Комисията от 23 март 2010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Междунар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 243/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 53/2009 на Комисията от 21 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във вр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1171/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1261/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1262/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1263/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Регламент (ЕО) № 707/2004 на Комисията от 6 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 500/2003 на Комисията от 19 март 2003 година относно периодите, през които някои зърнени култури и оризови продукти могат да останат под режим митнически контрол за авансово плащане на суми за възстановяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 452/2000 на Комисията от 28 февруари 2000 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд по отношение оценка на качеството на статистиката за разходите за труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 402/2006 на Комисията от 8 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно определяне на някои разпоредби за приложение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 384/2003 на Комисията от 26 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета, с цел да се вземе предвид Регламент (ЕО) № 1832/2002 на Комисията за изменение на Приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение използването на ESA 95 при определянето на вноските на държавите-членки в собствения ресурс на базата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 358/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 година относно приложението на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 254/2000 на Съвета от 31 януари 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифата и статистическата номенклатура и общата митническа тарифа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 207/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на социално-осигурителни схеми за заети лица, за самостоя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 173/2005 на Съвета от 24 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1260/1999 относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове във връзка с продължаването на срока на програмата реасе и предоставянето на нови бюдже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 134/2002 на Съвета от 22 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2531/ 98 относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година относно изменение на Приложение VІІІ към Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета и за определяне на бюджетните тавани за частично или факултативно прилагане на схемата за единно плащане и за год
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им (Текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 109/2005 на Комисията от 24 януари 2005 година относно определянето на икономическата територия на държавите-членки по смисъла на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 108/2006 на Комисията от 11 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 72/2002 на Комисията от 16 януари 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета относно оценка на качеството на структурна статистика за заплатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 63/2002 на Европейската централна банка от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2001/18)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 46/1999 на Комисията от 8 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно определянето на някои разпоредби за приложение на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 установяващ митническия кодекс на Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 29/2006 на Комисията от 10 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на митнически кодове за бромхлорметан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 16/2003 на Комисията от 6 януари 2003 година относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета по отношение на допустимостта на разходи в контекста на мерките, частично финансирани от кохезионния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Регламент (ЕО) № 1256/97 на Съвета от 25 юни 1997 година относно изменение на Регламент № 79/65/ЕИО относно създаване на мрежа за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Регламент (ЕО) № 922/2007 на Комисията от 1 август 2007 година относно дерогация от Регламент (ЕО) № 1227/2000 по отношение на преходната разпоредба, засягаща разпределените за България и Румъния финансови средства с цел преструктуриране и конверсия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Регламент (ЕО) № 896/2007 на Комисията от 27 юли 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Регламент № 2598/70 на Комисията от 18 декември 1970 година относно определяне на позициите, които да се включат по различните рубрики в счетоводните форми, показани в приложениe I към Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 2801/95 на Съвета от 29 ноември 1995 година относно изменение на Регламент № 79/65/ЕИО относно създаване на мрежа за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 1505/96 на Комисията от 29 юли 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на системата от допълнителни вносни мита и за фиксиране на допълнителни вносни мита в сектори птиче ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 1300/97 на Съвета от 30 юни 1997 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 4088/87 относно определяне на условия за прилагане на преференциални мита върху вноса на някои цветя с произход Кипър, Израел, Йордания и Мароко, както и от за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 684/1999 на Комисията от 29 март 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в сектори птиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 463/2007 на Комисията от 26 април 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 449/2007 на Комисията от 24 април 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 413/2007 на Комисията от 17 април 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 403/2007 на Комисията от 13 април 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 април 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Регламент (ЕО) № 1756/96 на Комисията от 10 септември 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1598/95 относно определяне на подробни правила за прилагането на разпоредбите за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 1663/95 на Комисията от 7 юли 1995 година относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 729/70 на Съвета относно процедура за счетоводно приключване на ФЕОГА, секция "гарантиране"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 1599/97 на Комисията от 28 юли 1997 година относно определяне на подробни правила за прилагането на системата на минимални цени за внос на определени червени плодове, произхождащи от България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Чехия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 1598/95 на Комисията от 30 юни 1995 година относно определяне на подробни правила за прилагането на разпоредби за допълнителни вносни мита в сектора на млякото и млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 311/2007 на Комисията от 19 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостояте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 296/96 на Комисията от 16 февруари 1996 година относно предаваните от държавите-членки данни и месечното осчетоводяване на разходите, финансирани от секция "гарантиране" на европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 224/2007 на Комисията от 1 март 2007 година за изменение на Регламент (EO) № 1216/2003 във връзка с икономическите дейности, обхванати от индекса на разходите за труд (текст от значение за ЕИП)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на митнически кодекс на общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 213/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 март 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 163/94 на Съвета от 24 януари 1994 година относно изменение на Регламент ( ЕИО) № 386/90 за контрола при износ на продукти, ползващи се от възстановяване на разходи при износ или други суми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 151/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 февруари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 60/97 на Комисията от 16 януари 1997 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 1859/82 във връзка с подбора на счетоводните предприятия с оглед установяване на приходите на земеделските стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 42/2007 на Съвета от 15 януари 2007 година за разширяване на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 398/2004 на Съвета върху вноса на силиций с произход от Китайската народна република, спрямо вноса на силиций, изп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 4/2007 на Европейската централна банка от 14 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор "паричнo-финансови институции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО)1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 4088/87 на Съвета от 21 декември 1987 година относно определяне на условия за прилагане на преференциални мита върху вноса на някои цветя с произход от Кипър, Израел и Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 4057/87 на Комисията от 22 декември 1987 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 3556/87 относно определяне на допълнителни подробни правила за прилагане на режима на сертификати за предварително определяне на някои продукти от зър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 3786/89 на Комисията от 15 декември 1989 година за разрешаване на Португалия да отмени вносните мита за кюспета от други държави-членки и да прилага мита по общата митническа тарифа при внос на кюспета от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 3749/86 на Комисията от 9 декември 1986 година относно определяне на правопораждащото събитие за изчисляване на налози и възстановявания в сектор ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 3556/87 на Комисията от 26 ноември 1987 година относно определяне на допълнителни подробни правила за прилагане на режима на сертификати за предварително определяне на някои продукти от зърнения сектор, изнасяни под формата на макаронени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕИО) № 3209/89 на Съвета от 23 октомври 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 234/79 относно процедурата за промяна на номенклатурата на общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на приложение на Регламент (ЕО) №1290 на Съвета за воденето на счетоводството на разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 343 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА