Международни счетоводни стандарти (МСС)

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 2 - Материални запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 7 - Отчети за паричните потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 10 - Събития след датата на баланса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 11 - Договори за строителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 12 - Данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 14 - Отчитане по сегменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 17 - Лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 18 - Приходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 19 - Доходи на наети лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 20 - Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 23 - Разходи по заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 24 - Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 26 - Счетоводство и отчитане на планове за пенсионни доходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 29 - Финансовo отчитане при свръхинфлационни икономики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 30 - Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 32 - Финансови инструменти: оповестяване и представяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 33 - Доходи на акция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 34 - Междиннo финансовo отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 36 - Обезценка на активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 38 - Нематериални активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 40 - Инвестиционни имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 МСС 41 - Земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

Общо: 31 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА