Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение на НС от 12.10.2016 г. за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Решение на НС от 14.06.2013 г. за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Решение на НС от 14.07.2009 г. за избиране на временни секретари на Четиридесет и първото Народно събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Решение на НС от 25.10.2013 г. за определяне на военни формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за Въоръжените сили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Решение на НС от 28.05.2009 г.за избиране на управител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 28.06.2007 г. за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение на НС от 29.05.2009 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 3.09.2009 г. за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна с гори и земи от горския фонд - частна държавна собств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Решение на НС от 23.03.2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение на НС от 5.02.2015 г. за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 2.10.2020 г. за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-01

 Решение на НС от 7.01.2022 г. за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Решение на НС от 9.02.2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение на НС от 20.04.2022 г. за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение на НС от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Решение на НС за приемане на Военната доктрина на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Решение за избиране на временни секретари на Четиридесетото Народно събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

Общо: 18 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА