Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № I-4 от 08.07.2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № Iз-847 от 14.05.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите по опазване на горския фонд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Инструкция № 1 от 21.10.2005 г. за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-КОД), начините за определянето и поставянето му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Инструкция № 1 от 26.10.2012 г. за водене на технологичните дневници при производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Инструкция № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция № 1 от 31.01.2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 1 от 9.03.2022 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Инструкция № 2 от 27.10.2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № 2 от 5.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Разузнаване" (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Инструкция № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Национална сигурност" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 16 от 3.11.2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници" във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № 17 от 4.11.2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Инструкция № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Инструкция № 38 от 16.11.1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 92-00-111 от 8.08.1997 г. за организация на дейността по граничния контрол на качеството на продуктите от внос и за износ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Инструкция № 8121з-799 от 23.06.2022 г. за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

Общо: 37 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА