Тарифи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-22

 Тарифа № 7 за таксите, които се събират в системата на Министерството на горите и опазване на природната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Тарифа за годишните такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Тарифа за обезщетения при причинени щети на природни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за определяне на възнагражденията на вещите лица, които извършват експертизи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за определяне размера на таксата при регистрацията на сградите по § 2, ал. 1, т. 2 и 3 от преходните разпоредби на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Тарифа за таксите за предоставени ловни площи от държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен, филмов или зв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Тарифа за таксите, събирани от Нотариалната камара по Закона за нотариусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 39 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА