Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Заповед № ЗМФ-1153 от 10.10.2014 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1303 от 18.12.2015 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. за утвърждаване списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1735 от 29.12.2014 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Заповед № ЗМФ-20 от 13.01.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил и образец на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за прит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Заповед № ЗМФ-2026 от 17.12.2008 г. утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата и по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-469 от 11.06.2003 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-22

 Заповед № ЗМФ-53 от 23.01.2009 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за дължимия данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-730 от 23.06.2011 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ.71 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗМФ.72 от 20.01.2004 г. за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за за притежаван лек автомобил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЛС-04-1481 от 10.09.2014 г. за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Заповед № РД 46-6 от 8.01.2007 г. за определяне на дължимото обезщетение на българските граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Заповед № РД-01-74 от 20.02.2017 г. за утвърждаване на Списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Заповед № РД-01-94 от 6.04.2022 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012 г. за категоризация на общините и населените места в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Заповед № РД-02-14-204 от 2.10.1990 г. и № 358 от 26.09.1990 г. относно утвърждаване норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г. за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-461 от 26.18.2003 г. за определяне технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по ППЗСПЗЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Заповед № РД-02-14-5 от 4.01.1995 г. за съхранението на общите и подробни градоустройствени планове на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-02-14-590 от 5.07.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Заповед № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-05-915 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана "ПРОДЕНЕРДЖИ - 2015", а за международно използване "PRODENERGY - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-07-202 от 17.10.2006 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-03

 Заповед № РД-09-282 от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Методика по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Заповед № РД-09-361 от 24.03.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Заповед № РД-09-503 от 12.05.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Заповед № РД-09-65 от 11.02.2004 г. и Заповед № ЗМФ-163 от 19.02.2004 г. приемане на списък на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Заповед № РД-1096 от 15.10.2004 г. за обявяване на защитена местност "Бакърлъка" в землището на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Заповед № РД-123 от 11.04.1997 г. относно начина и реда за заплащане на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-1344 на МОСВ от 21.12.2004 г. за увеличаване на площта на защитена местност "Лале баир" в землището на Асеновград, област Пловдив, обявена за природна забележителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Заповед № РД-154 от 21.02.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-16-616 от 20.09.2004 г. за утвърждаване на образци по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-16-623 от 23.09.2004 г. за утвърждаване на образци за малки обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-197 от 26.02.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-198 от 26.02.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (Заповед № рд-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Заповед № РД-46-495 от 22.08.2003 г. на МЗГ № РД-02-14-455 от 22.08.2003 г. на МРРБ за определяне на технически изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по § 12 от преходните и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Заповед № РД-511 от 22.08.2008 г. за обявяване на защитена зона "Остров Голя"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-548 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Златията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-560 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Остров Вардим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-561 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Рибарници Мечка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-564 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Сребърна"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-565 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Рибарници Орсоя" с идентификационен код BG0002006 в землището на гр. Лом, община Лом, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-568 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Блато Малък Преславец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-569 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона "Раяновци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-631 от 22.05.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Заповед № РД-73 от 3.02.2009 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № РД-758 от 19.08.2010 г. за обявяване на защитена зона "Сакар" с идентификационен код BG0002021
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Заповед № РД-775 от 9.08.2002 г. за опазване, възстановяване и поддържане на букови екосистеми и ландшафти в Габровския и Тревненския дял на Централна стара планина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД-82 от 12.02.2008 г. за обявяване за защитена зона "Комплекс Беленски острови" с идентификационен код BG0002017 в землищата на гр. Белене, община Белене, област Плевен, и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-831 от 17.11.2008 г. за обявяване за защитена зона "Комплекс Калимок"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-838 от 17.11.2008 г. за обявяване за защитена зона "Остров Пожарево"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-841 от 17.11.2008 г. за обявяване за защитена зона "Никополско плато"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Заповед № РД-97 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД-98 от 6.02.2003 г. за заличаване на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Заповед № РД01-1097 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-13

 Заповед № 1 от 14.09.1992 г. за обявяване на условия и критерии за придобиване на специалност по чл. 7, ал. 4, т. 1 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Заповед № 03-РД/3218 от 8.08.2019 г. за одобряване на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Заповед № 43 от 17.01.2000 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация за притежаваните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 68 от 28.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 145 от 27.01.2009 г. за утвърждаване образец на удостоверение за износ на необработен дървен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-17

 Заповед № 298 от 12.06.2017 г. за утвърждаване на Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Заповед № 531 от 22.12.1999 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 559 от 30.12.1997 г. за одобряване образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 673 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 17 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 674 на МФ от 21.12.2000 г. за утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 1161 от 21.12.2001 г. на министъра на финансите за утвърждаване образец на данъчна декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за следващия се данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 73 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА