Стандарти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Международни стандарти за финансово отчитане
 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

 Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА