Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № И-1 от 14.09.2011 г. за обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-2 от 20.03.2007 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Инструкция № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-4 от 28.05.2007 г. за предоставяне на информация от общините на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Инструкция № И-6 от 6.07.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Инструкция № И-6 от 20.09.2007 г. за изразходване на средства от бюджетите по национално съфинансиране по туининг проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Инструкция № 1 от 10.01.2002 г. на Националния осигурителен институт за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Инструкция № 1 от 5.04.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Инструкция № 1 от 13.04.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Инструкция № 1 от 1.01.2006 г. за прилагане на § 19в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Инструкция № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Инструкция № 1 от 19.06.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 2 за доболнична бърза и неотложна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 5.07.2000 г. за определяне на митнически учреждения, през които се въвеждат на територията на Република България, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори, както и учрежденията, в които се извършва митническото им оформяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 27.10.2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № 2 от 5.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 3 за планиране, отчитане и заплащане труда на работниците-надомници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 5.07.1999 г. за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Инструкция № 3 от 15.02.2001 г. за реда за подаване на заявление за участие в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Разузнаване" (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Инструкция № 4 от 1.06.2005 г. за прилагане на § 19в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Инструкция № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Национална сигурност" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Инструкция № 5 от 5.06.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Инструкция № 14 от 8.11.2000 г. за реда за подаване на заявление за участие в професионален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 16 от 3.11.2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници" във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № 17 от 4.11.2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Инструкция № 27 за издаването на документи за чужбина от здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 39 от 12.12.2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Инструкция № 85 от 24.07.2006 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Инструкция № 350 за условията и реда за признаване за трудов стаж времето, през което лицата отглеждат животни в личните си стопанства и предават продукцията от тях на държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 513 от 11.03.2013 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 5600 за пенсионирането на земеделските стопани-кооператори и за работещите пенсионери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 52 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА