Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 2003 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Всеобща декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Гаранционно споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Гаранционно споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД(Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-06

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти (АGТC)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените амер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Заемно споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Заключителен акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-20

 Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение № 2 на Финансов договор FI No. 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка ("проект България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Изменение на Договора за заем (проект: Развитие на Летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Кодекс за професионална етика на стоматолозите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Кодекс на професионалната етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конституция на Всемирната здравна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Меморандум във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Еuropian РРР ехреrtise сеntre - ЕРЕС) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното министерство на финансите на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС ССI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Меморандум за разбирателство във връзка с предприсъединителните програми на Кралство Нидерландия PPA и MATRA for European Cooperation между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на икономиката и Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република България, представлявано от Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Меморандум за разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Меморандум за разбирателство между Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите на Република Албания за сътрудничество и техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 - 2027 г., включително Плана за възс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка "Разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата в България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Меморандум за разбирателство между Република България, държавите - членки на еврозоната, и Европейската комисия за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-02

 Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Меморандум за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Меморандум за сътрудничество между Националната агенция за приходите на Република България и Главното национално данъчно управление на Монголия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Методика за реда и начина на определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Многостранно споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България, 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Национална класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Пети протокол към Общото споразумение по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Потвърждение за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и министъра на науката на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2024 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Протокол за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Протокол за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22.10.1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18.12.1970 г., 23.11.1977 г. и 18.12.1990 г.) и на Устава на Международна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Протокол за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Протокол за изменение на чл. 50 (а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Протокол за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Рамково споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Решение № 1 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 21.09.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на Държавната агенция за осигурителен надзор за даване пенсионна лицензия за извършване на дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 26.10.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 24 на НОИ от 22.05.1999 г. за определяне на осъвременителна заплата за осъвременяване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение № DZF/GR/ACB/PA/2010/BL МСПОР-1/03.12.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Споразумение за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Споразумение за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на Изпълнителна агенция на Глобалния екологичен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Споразумение за гаранция между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Споразумението за заем между "ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, и Японската банка за международно сътрудничество за финансиране на проект "Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-10

 Споразумение за дарение на Доверителния фонд между Република България чрез Министерството на външните работи, Зеления фонд за климата и Международната банка за възстановяване и развитие, която служи за временен попечител на Доверителния фонд на Зеления фо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Споразумение за заем за проект за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Споразумение за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Споразумение за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Споразумение за основаването на Международна инвестиционна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Споразумение за основаването на Международната инвестиционна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Споразумение за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF № TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 140 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА