Тарифи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Тарифа за арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Тарифа за годишните такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Тарифа за таксите за предоставени ловни площи от държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съгласно Закона за използвана на атомната енергия за мирни цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на образованието и науката по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-20

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите и от общините за издаване на разрешения по Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-18

 Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната агенция за осигурителен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за издаване на разрешения и лицензии по Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавните архиви по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното за извършването на физико-химичен и микробиологичен анализ на вино и продукти от грозде и вино по Закона за виното и спиртните напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието, младежта и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за паметниците на културата и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за застрахователен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

Общо: 66 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА