Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Заповед № I-4818 от 23.10.1995 г. относно опазване страната от спонгиформна енцефалопатия при внос на говеда и продукти от тях от страните на ЕС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № Iз-113 от 26.01.2010 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР съгласно приложението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Заповед № Із-2121 от 23.10.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Заповед № Із-2699 от 30.12.2013 г. за определяне числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № ЗАМ-1126/32-309808 от 4.11.2016 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Заповед № ЗМФ-5 от 7.01.2003 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № ЗМФ.1091 ОТ 9.12.2003 Г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" съгласно приложението за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1092 от 9.12.2003 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия - цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1133 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ.1200 от 23.12.2003 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 38 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № ЗМФ-1211 от 29.12.2003 г. ЗАПОВЕД № 393 от 22.12.2003 г. за утвърждаване на образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход" по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социалното осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 41, ал. 1
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ.1212 от 29.12.2003 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Заповед № ЗМФ.1409 от 22.12.2004 г. за утвърждаване образци на служебни бележки по чл. 38 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Заповед № ЗMФ-1524 от 30.12.2004 г. за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Заповед № РД-01-325 от 3.05.2017 г. за утвърждаване на образци на заявления-декларации за отпускане на помощи по Закона за семейните помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Заповед № РД-01-333 от 23.04.2010 г. за утвърждаване на образец на молба-декларация за издаване на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетна майка и образец на молба-декларация за изплащане на извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Заповед № РД-01-687 от 11.09.2013 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Заповед № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № РД-01-260 от 15.04.2019 г. за утвърждаване на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Заповед № РД-01-544 от 14.08.2019 г. за утвърждаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Заповед № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Заповед № РД-07-22 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-323 от 10.08.1998 г. за определяне класификация на отпадъците по смисъла на ЗОВВООС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Заповед № РД-09-25 от 16.01.2004 г. за временна забрана вноса и транзита на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждане на вируса на Инфл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-193 от 16.04.2004 г. за временна забрана на вноса на уловена в акваторията на Балтийско море сьомга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-193 от 27.03.2006 г. за забрана на вноса от Израел на живи птици, разплодни и стокови яйца, суровини и продукти от птици, с изключение на претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенца (грип) по птиците (о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-229 от 18.03.2002 г. за забрана вноса на живи говеда, месо, месни продукти, субпродукти, семенен материал, ембриони и яйцеклетки от говеда, преработени животински протеини (с изключение на желатин и колаген, добити от кожи), фуражи, фуражн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-249 на МЗГ от 1.04.2002 г. за забрана вноса от Република Уругвай на живи двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-256 от 28.04.2006 г. за забрана на вноса от 3-километровата предпазна и 10-километровата надзорна зона около възникналите огнища на инфлуенца по птиците в Република Италия, Република Словения, Република Австрия, Федерална република Германи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-377 на МЗГ от 14.03.2001 г. относно забрана внос и транзит от Република Аржентина във връзка с констатиране на заболяването шап по двукопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-426 от 12.08.2005 г. за забрана на вноса и транзита от Руска федерация и Република Казахстан на живи птици (домашни и диви), перушина и части от пера, непретърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (гр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-520 от 10.10.2005 г. за забрана на вноса от Република Румъния и Република Турция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-540 от 25.04.2000 г. относно забрана на внос от Република Китай, Република Корея и Япония на живи двукопитни животни (домашни и диви) и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-557 от 25.10.2005 г. за забрана вноса от Република Хърватска на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищожаване на вируса на инфлуенца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-647 от 27.08.2003 г. за забрана вноса на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична или химична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, от провинциите Формоса и Салта на Република Аржент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-667 от 13.12.2005 г. за забрана на вноса и транзита от Република Украйна на живи птици и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-702 от 13.11.2002 г. за забрана вноса и транзита от провинция Ломбардия на Република Италия на живи птици, суровини и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-716 от 27.12.2004 г. за забрана на износа на живи птици, пернат дивеч, отглеждан във ферми, диви пернати, птиче месо, месни продукти, съдържащи птиче месо, и яйца за люпене, с изключение на преработени птичи меса и продукти от птици, по на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Заповед № РД-09-716 от 29.12.2005 г. за забрана вноса от Република Турция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-731 от 17.10.2003 г. за забрана на вноса от Федеративна република Бразилия на двукопитни животни, суровини и продукти от тях, които не са претърпели термична и химична обработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-78 от 9.02.2010 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати, включително изискванията към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-03

 Заповед № РД-09-828 от 3.12.2003 г. за забраняване вноса на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-856 от 15.08.2000 г. относно забрана за внос на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход Англия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-894 на МЗГ от 30.08.2000 г. за забрана вноса и транзита през територията на Република България на животни от Република Италия - остров Сардиния, поради възникване на заболяването син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-1153 на МЗГАР от 16.09.1999 г. за приемане на Правилник по безопасност на труда в горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Заповед № РД01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № РД01-844 от 19.10.2015 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Заповед № ЧР-з-189 от 27.04.2016 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Заповед № ЧР-з-325 от 17.10.2013 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Заповед № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Заповед № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Заповед № 0023-2511 от 11.06.2019 г. за утвърждаване на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания и приложенията към нея (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Заповед № 41 на МТСП от 12.04.2000 г. относно образеца на служебна книжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № 41 на ЦМУ от 11.02.2002 г. за подобряване ефективността на митническия контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Заповед № 51 от 15.04.2003 г. за митнически контрол на оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № 53 от 15.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Заповед № 54 от 26.02.1996 г. за определяне размери на дневните и квартирни пари по приложение № 1 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на МТСГ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № 66 от 28.01.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване образците на служебните бележки по чл. 38 ЗОДФЛ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-06

 Заповед № 70 от 3.04.2002 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване образци на молби-декларации по чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-06

 Заповед № 114-111 от 5.03.1990 г. за утвърждаване Класификация на специалностите на научните работници в РБ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Заповед № 504 от 29.07.2002 г. на министъра на финансите за утвърждаване на сметкоплан на бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № 676 от 21.12.2000 г. на Министъра на финансите за утвърждаване образец на Справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Заповед № 8121з-1597 на МВР от 25.11.2021 г. относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

Общо: 72 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА