Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 48 на МС от 27.01.2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Решение № 58 на МС от 24.01.2003 г. за утвърждаване списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия, трудово- лечебните бази и кооперации на инвалиди по реда на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 176 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 179 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13

 Решение № 181 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 186 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 212 на МС от 15.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от участъци на находище "Бобовдолски въглищен басейн", област Кюстендил (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Решение № 221 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен-юг", община Царево, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13

 Решение № 222 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 232 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-юг", община Поморие, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 239 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесии върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 287 на МС от 11.04.2012 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Персина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 303 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Решение № 367 на МС от 23.07.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни", община Созопол, Бургаска област (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Решение № 391 на МС от 8.07.2019 г. за приемане проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019 - 2022 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 426 на МС от 11.06.2001 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди, във връзка с техния добив от находище "Андроу - Шумачевски дол" - об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Решение № 427 на МС от 16.06.2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на областите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Решение № 442 на МС от 7.07.2008 г. за одобряване прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Решение № 452 на МС от 25.06.1999 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 503 на МС от 27.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Левуново", с. Левуново, община Сандански, област Благоевград - обект - изключителна държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 585 на МС от 5.09.2007 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 593 на МС от 20.07.2016 Г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Решение № 732 на МС от 9.09.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Кривня", с. Кривня, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 758 на МС от 6.12.1999 г. за утвърждаване на списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия и кооперации на инвалиди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Решение № 788 на МС от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Решение № 884 на МС от 29.12.2002 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Решение № 885 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-12

 Решение № 927 на МС от 31.12.2003 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Решение № 928 на МС от 26.11.2004 г. за признаване на Съюза на синдикатите в обединение "Промяна" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Решение № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

Общо: 31 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА