Списъци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, утвърден с решение по протокол от 16.10.2023 г., т. 3 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2022 г., утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г., т. 4 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Актуализиран списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2023 г., утвърден с решение по протокол от 18.10.2022 г., т. 6 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Обединен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Обединен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Обединен списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Общ списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2024 г. съгласно Наредба № 1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Регистър на Камарата на архитектите в България - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-11

 Регистър на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Софийския градски съд за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Санитарни правила № 0-58 за търговия с хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Специалисти, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Списък на адаптираните детски млека, лечебни и диетични детски храни, които не се облагат временно с мито от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на антинеопластични и имуномоделиращи средства, които са освободени от митни сборове по вноса от 1 януари до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на архитектурните паметници на културата в с. Катунище, община Котел, Бургаска област, одобрени на заседание на Съвета за опазване паметниците на културата от ноември 1985 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на биологически регистрираните пестициди, за които е определен контингент на безмитен внос от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република България през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Списък на ваксини, серуми и диагностични средства за ветеринарната медицина и готови лекарствени форми за ветеринарната медицина, които не се облагат временно с мито по вноса от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които съгласно чл. 339, буква "а" от Гражданския процесуален кодекс не може да бъде насочено принудително изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2022 г. съгласно Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Списък на вещите лица за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Списък на вещите, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение съгласно чл. 24, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на готовите лекарствени форми за хуманната медицина, които не се облагат временно с мито от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-09

 Списък на действащите адвокати в Република България за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Списък на държавните и общинските лечебни заведения или обособени техни части, за които органът, компетентен да вземе решение за приватизация, може да откаже предложението по реда на чл. 111 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", и лекарствен списък на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-16

 Списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Списък на медицински инструменти, апаратура и резервни части за тях, консумативи и фармацевтични продукти за безмитен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на населените места, в които на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове се създават местни комисии към общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на недвижими имоти - частна държавна собственост по чл. 9, ал. 1 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на обявени единични археологически паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на обявени паметници на културата на територията на Рилската света обител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас (ДВ, бр. 32 от 2020 г.), съгласно Решение № 1 от 2020 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, съгласно решение от 22.10.2019 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица за 2021 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 20.10.2020 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Списък на отписаните от Списъка на специалистите - вещи лица, за 2022 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 18.10.2021 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на отписаните от списъка на специалистите - вещи лица, за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд съгласно решение от 25.10.2022 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Списък на отписаните от списъка на специалистите вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, съгласно решение по протокол от 24.10.2023 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Списък на отписаните специалисти от списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица и преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Габрово, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Списък на препаратите за дизинсекция, използвани в хуманитарната медицина, които не се облагат с мито от 1 януари до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на регистрационните бюра за приватизацията чрез инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на специалисти, отписани от Списъка на вещите лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд - Търговище, и Административния съд - Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Разград, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Разградския окръжен съд за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Търговище, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Списък на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Търговищкия окръжен и административен съд за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица в Пазарджишкия съдебен район за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Видин, и Административния съд - Видин, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2021 г., утвърден с решение по протокол от 20.10.2020 г., т. 5 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд - Пазарджик, и Административния съд - Пазарджик, за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 200ж, ал. 1 от Закона за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт за Силистренския съдебен район за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд - Силистра, за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ) за съдебен район на Окръжния съд - Габрово, и Административния съд - Габрово, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд - Габрово, и Административния съд - Габрово, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ на 18.10.2013 г.) за съдебен район на Окръжния съд - Плевен, и Административния съд - Плевен, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Административния съд - Шумен, към Апелативния съд - Варна, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния и Административния съд - Добрич, за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния и Административния съд - Кюстендил, към Апелативния съд - София, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Бургас, към Апелативния съд - Бургас, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Бургас, към Апелативния съд - Бургас, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Добрич, и Административния съд - Добрич, към Апелативния съд - Варна, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Кърджали, и Административния съд - Кърджали, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Кърджали, и Административния съд - Кърджали, към Апелативния съд - Пловдив, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Пазарджик, и Административния съд - Пазарджик, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Пазарджик, и Административния съд - Пазарджик, към Апелативния съд - Пловдив, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Пловдив, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Разград, и Административния съд - Разград, към Апелативния съд - Варна, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Русе, и Административния съд - Русе, към Апелативния съд - Велико Търново, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Смолян, и Административния съд - Смолян, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Смолян, и Административния съд - Смолян, към Апелативния съд - Пловдив, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Стара Загора, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Търговище, и Административния съд - Търговище, към Апелативния съд - Варна, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, към Апелативния съд - Пловдив, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Шумен, към Апелативния съд - Варна, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Ямбол, Административния съд - Ямбол, както и за специализирания наказателен съд, към Апелативния съд - Бургас, за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-14

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд - Шумен, за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд - Шумен, за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд - Шумен, за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд - Шумен, за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 501 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА