Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Национални счетоводни стандарти - Общи разпоредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 СС № 1 - Представяне на финансови отчети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 СС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 4 - Отчитане на амортизациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 7 - Отчети за паричните потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 11 - Договори за строителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 12 - Данъци от печалбата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 16 - Дълготрайни материални активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 17 - Лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 СС № 18 - Приходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 19 - Доходи на персонала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 24 - Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 СС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 32 - Финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 33 - Доходи на акция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 34 - Междинно счетоводно отчитане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 35 - Преустановявани дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 36 - Обезценка на активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 38 - Нематериални активи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 41 - Селско стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 СС № 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

Общо: 32 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА