Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Временно отстраняване от работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Връчване на длъжностна характеристика
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въвеждане на непълно работно време едностранно от работодателя, след съгласуване с представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въвеждане на непълно работно време по споразумение на страните по трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за определяне на конкурсна длъжност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обявление за откриване на конкурс за заемане на конкурсна длъжност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за подготовка и провеждане на конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение за отказ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за резултатите от проведен конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение до лицето, спечелило конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда – (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо – (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възстановяване на предишната работа на работник или служител от работодателя или съда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Вътрешни правила за работната заплата - Примерен образец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Вътрешно заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Даване на съгласие от синдикален орган в случай на закрила при уволнение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане от работодателя до работника или служителя за представяне на информация относно наличието на закрила при уволнение на синдикален деец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съгласие на синдикален орган в случай на закрила при уволнение на синдикален деец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 3Искане от работодателя до съответния синдикален орган за даване на съгласие за уволнение на работник или служител, синдикален деец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане от работодателя до синдикалното ръководство на синдикалната организация в предприятието за даване на съгласие за уволнение на работник или служител, синдикален деец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Задължения на работодателя и работника за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на извлечение от ведомости за изплатени или неизплатени възнаграждения или обезщетения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на нова трудова книжка от инспекцията по труда при изгубване или унищожаване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на трудова книжка при първоначално започване на работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на характеристика или препоръка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Изменение на колективния трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Предложение на синдикална организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на колективния трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Уведомление от работодателя до синдикалната организация за започване и водене на колективно преговаряне за изменение на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Протокол от заседание на страните в колективното преговаряне за изменение на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Допълнително споразумение към колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Заявление от синдикална организация и/или работодател до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за вписване на допълнително споразумение към КТД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Изменение на мястото и характера на работата от работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за изменение на мястото и характера на работата
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Допълнително споразумение за изменение на мястото и характера на работата
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Изпращане на работа в предприятие ползвател, чрез трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Информиране на работниците и служителите при промяна на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Информиране на работницитеи служителите при промяна на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Колективен трудов договор - Примерен образец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор. Вписване на КТД
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация за сключване на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Покана от синдикалната организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за сключване на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работодателя до синдикалната организация за поименния състав на работната група и началото на колективните преговори
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане от работодателя до синдикалната организация за предоставяне на информация за действителния брой на членовете й
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за представителност на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол от учредително събрание на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол от заседание на страните в колективното преговаряне
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Колективен трудов договор в предприятие (примерно съдържание)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление до съответната инспекция по труда за вписване на КТД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Командироване на работници и служители в страната и чужбина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за командироване в страната
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за командироване в чужбина
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Отчет за извършена работа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за съгласие за командироване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за условията на работа при командироване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за командироване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за съгласие на работодателя
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Консултиране и информиране при масови уволнения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Налагане на дисциплинарни наказания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Пълномощно от работодателя за възлагане на дисциплинарна власт на други лица
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Докладна записка от непосредствения ръководител до работодателя за извършено дисциплинарно нарушение от работника или служителя
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Писмо-искане от работодателя до работника или служителя за даване на обяснения
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за дисциплинарно уволнение на работника или служителя
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Начало на изпълнението на трудовото правоотношение (встъпване в длъжност)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Неплатен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оспорване на законността на уволнението от работника или служителя пред работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Отлагане ползването на редовния платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оформяне и предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Полагане на извънреден труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за полагане на извънреден труд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съгласие за полагане на извънреден труд от работници и служители, които ползват закрила
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за заплащане на извънредния труд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Специална книга за отчитане на извънредния труд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение (уведомление) от работодателя до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за отчитане на положен извънреден труд
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (Приложение № 4 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за прекъсване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация от настойника за съгласие за ползване отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от друго лице
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за смърт
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за настойничество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от родител, който сам се грижи за отглеждането му (Приложение № 6 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за съгласие за ползване на част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на отпуск от бащата при раждане на дете
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Ползване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за ползване на отпуск поради бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление до работодателя за ползване на отпуск в размер на остатъка до 410 дни
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за ползване на отпуск в размер на остатъка до 410 дни (Приложение № 7 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от бащата за ползване на отпуска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация от бащата (осиновителя) за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ (Приложение № 8 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от майката за оттегляне на съгласието
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от бащата до предприятието за прекратяване на отпуска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация от бащата за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за смърт
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация от настойника за съгласие за ползване на отпуск поради раждане от друго лице
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за настойничество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от майката (осиновителката) до предприятието за прекратяване на отпуска
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление за предсрочно прекратяване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на отпуск през време на учебно-мобилизационно мероприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Ползване на отпуск при временна неработоспособност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 КТ съгласно Приложение № 9 от НРВПО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск от осиновителя на дете, навършило 2-годишна възраст със съгласието на осиновителката
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 6Декларация за съгласие за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (Приложение № 10 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за оттегляне на съгласието за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 КТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на платен или неплатен отпуск за обучение и за приемен изпит в учебно заведение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за липса на пречки за ползването на отпуска по чл. 46, ал. 2 НРВПО
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работодателя за липса на право за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от майката за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от правоимащо лице
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Декларация за съгласие за ползване на отпуск за отглеждане на малко дете от друго лице (Приложение № 2 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Справка от предприятието, в което работи майката (бащата, настойникът) (Приложение № 3 към НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление от правоимащо лице за прекратяване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление на майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от приемен родител
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за смърт
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за настойничество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на платен отпуск от синдикални дейци
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на редовен платен годишен отпуск по молба на работника или служителя и без неговото съгласие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба от работника или служителя за ползване на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разрешение на работодателя за ползването на редовен платен годишен отпуск от работника или служителя
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работника или служителя до работодателя за ползване на отложен редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Покана от работодателя до всички работници или служители
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за едностранно предоставяне ползването на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ползване на служебен и творчески отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Индивидуално споразумение за ползване на служебен или творчески отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на служебен или творчески отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за ползване на служебен или творчески отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление за ползване на отпуск от щатни изборни синдикални дейци
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за ползване правото на отпуск от работник или служител, който е член на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Постъпване на работа на непълнолетни лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Правилник за вътрешния трудов ред - Примерен образец
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекратяване на трудов договор на общи основания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предложение за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие до другата страна
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Отговор на уведомената страна до предлагащата прекратяване по взаимно съгласие страна
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление за прекратяване на трудово правоотношение поради изтекъл срок или поради завръщане на замествания титуляр
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Изявление от работника или служителя до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок, завръщане на замествания титуляр или завършване на определената работа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя със и без предизвестие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекратяване на трудовия договор от работодателя срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Посмо-отговор на предложение за прекратяване на трудовия договор - неприето предложение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Посмо-отговор на предложение за прекратяване на трудовия договор - прието предложение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заявление до работодателя с оглед възстановяване на трудовия договор при неплатено в срок обезщетение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя със и без предизвестие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекратяване на трудово правоотношение, възникнало чрез избор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение поради изтичане на срока, за който е избрано лицето
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Решение за отзоваване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие от съответното избирателно тяло
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Решение от съответното избирателно тяло за прекратяване на трудово правоотношение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение по общия ред
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Прекъсване ползването на редовен платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Присъединяване на работник или служител към сключения колективен трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Провеждане на арбитраж за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за отнасяне решаването на колективния трудов спор пред Националния институт за помирение и арбитраж чрез арбитраж
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане за образуване на арбитражно производство
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за решаване на колективния трудов спор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за минимални дейности по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Искане до Националния институт за помирение и арбитраж въпросът да бъде решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Провеждане на непосредствени преговори за уреждане на колективен трудов спор в предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Провеждане на посредничество за уреждане на колективен трудов спор от Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Провеждане на стачка в предприятие или поделение на предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разработване на вътрешни актове на предприятието
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разрешаване прекратяването на трудовото правоотношение от инспекцията по труда в случаите на закрила при уволнение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Свикване, ред на работа и вземане на решения от Общото събрание на работниците и служителите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор без определен срок и на срочен трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за сключване на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Образец на трудов договор с неопределен срок и на срочен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за сключване на трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съгласие по чл. 113, ал. 2 КТ (примерен образец)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Трудов договор за допълнителен труд при същия или при друг работодател
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (вж. Процедура № 6 – #3) – (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор за извършване на надомна работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор за работа от разстояние
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Трудов договор за работа през определени дни от месеца
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) – (вж. Процедура № 6 – #3)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) – (вж. Процедура № 6 – #4)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор с условие за обучение по време на работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор с условие за стажуване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сключване на трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба (заявление) за сключване на трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Образец на трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда – (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо – (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Трудоустрояване на бременна работничка или служителка и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомяване на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) - (вж. Процедура № 5 - #3)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) - (вж. Процедура № 5 - #4)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удължаване на работното време и компенсиране чрез съответното му намаляване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за проведена консултация между работодателя и представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за удължаване на работното време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед за въвеждане на удължено работно време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление до Дирекция „Областна инспекция по труда“ за въвеждане на удължено работно време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съгласие от работник или служител, който ползва закрила за работа при удължено работно време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за компенсиране на удълженото работно време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление от работника или служителя до работодателя за компенсиране на удълженото работно време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за определяне на длъжностното лице, което вписва данните в специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Установяване и изчисляване на трудов стаж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Установяване на намалено работно време
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск и извършване на промени в него
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 График за ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Покана от работодателя до работника или служителя
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за проведени консултациии по чл. 173, ал. 1 КТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за утвърждаване на график за ползване на платения годишен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Молба от работника или служителя за изменение на времето за ползване на платения годишен отпуск, определено с утвърдения график
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Участие на работещите в подготовката на вътрешни актове на предприятието
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Учредяване на трудово правоотношение, възникнало въз основа на избор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съгласие за заемане на изборна длъжност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за произведен избор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение до кандидата, спечелил избора
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Съобщение до всеки един от кандидатите, които не са спечелили избора
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда – (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Придружително писмо – (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 83 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА