Книжка 03

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Финансовите услуги в контекста на европейската интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Дамянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Регулиране на слабата капитализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Облагане с данъци и осигурителни вноски на средствата за работно и униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Облагане на доходите на физическите лица от упражняване на свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Облагане доходите на съдружници в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Промени в Закона за ДДС и правилника за прилагането му, свързани с процедурните правила и документацията и отчетността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 5577 от 09.12.1998 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Годишен данък за имоти възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Облагане на земеделски и горски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Документация и финансово-счетоводни аспекти на Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 НСС 14 - Представяне на счетоводните отчети на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Отразяване на разликата между номиналната стойност и цената на придобиване на безналични платежни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Относно длъжността "главен счетоводител"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Някои възможности за оформяне на временен внос съгласно съвременното митническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Възможности за застраховане на риска при публично предлагане на облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Стоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Заповед №5 от 07.01.2000 г. на Дирекцията за Застрахователен надзор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДЗН
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Указания №11 от 7.01.2000 г. на Дирекцията за застрахователен надзор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДЗН
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Общо: 17 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА