Конвенции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 459 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Международна конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Международна конвенция за опростяване на митническите формалности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт, 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението апартейд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Международна конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за преследване разпространението и търговията с безнравствени издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за регулиране на улова на китове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Международна конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международна конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Международна конвенция за уеднаквяване методите за анализ на вината в международната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно вноса и износа на произведения от животински произход (други, освен месото, месните продукти, пресните животински продукти, млякото и неговите деривати)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Международна конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Международна конвенция относно стопанските статистики и Протокол към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно транзитния превоз на животните, месото и другите продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция по растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Международна конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Международна конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Международна конвенция против апартейда в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция за временен внос на амбалаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция за улесненията, които се дават за внос на стоки, предназначени да бъдат показани или използвани на изложение, панаир, конгрес или на други подобни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция относно контейнерите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция по карнета ата за временен внос на стоки (Конвенция ата)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Многостранно споразумение между страните от Югоизточна Европа за изпълнение на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Наказателна конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Осми допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г. и в Лисабон на 31 октомври 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за изпълнение на конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол № 4 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно признаването на някои права и свободи, различни от вече включените в Конвенцията и в допълнителния протокол към нея*
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Протокол № 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание при всички обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Протокол за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписан на 14.06.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Протокол за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Протокол от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Протокол, изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Рамкова конвенция за защита на националните малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамкова конвенция за контрол на тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-19

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-23

 Универсална конвенция за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Универсална конвенция за авторско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Факултативен протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18.12.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-16

Показани от 401 до 459 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 459 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА