Спорове. Процес. Принудително изпълнение

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Обща характеристика на нестанала публична продан по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Адекватността на законодателната уредба на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Менителничният иск за неоснователно обогатяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Обжалване на съдебното решение по вписване на юридическо лице - Противоречиви разрешения в закони и в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Решенията на Касационния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емануела Балевска
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Изпълнение върху налични ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Валидност на арбитражния договор при новация на задължения, произтичащи от трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Доказва ли се обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Защита на правата на кредитора по учреден особен залог и погасяване на заложното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Изпълнение на парични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Нови изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Зачитане на права на присъединени по право кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Изпълнение върху заложено имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Връчването на съобщения и призовки на адвокати по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Нови моменти в уредбата на обезпечението на бъдещ иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емануела Балевска
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Иск за прекратяване на дружеството по чл. 517, ал. 2-4 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Изпълнение върху дял на ограничено отговорен съдружник без прекратяване на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Принудително отнемане на вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Обжалване на заповедта за изпълнение в частта за разноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Разпореждането за незабавно изпълнение и защитата срещу него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Възможност за възлагане на съдебни поръчки по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Изпълнение върху дял от търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Изпълнение върху вземания на длъжника към трето задължено към него лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Относно алтернативната местна подсъдност по чл. 113 ГПК и нейното приложно поле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Сукарева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Отрицателният установителен иск в административния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) относно исковия процес и обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 За някои задължения в тежест на цедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност - Процесуалноправни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Нищожност на неустойката по търговските договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Производство по търговски спорове - преглед на приложимата уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Актуални въпроси на приложението на чл. 301 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Случаи на недопустимо ограничение на свободата на движение на капитали под формата на преки инвестиции чрез участие в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 По въпроса за вписването на търговските представители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Трансграничната несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 За подсъдността по чл. 113 ГПК при искове на застраховани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Въпроси на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 За новите моменти при налагане на обезпечителните мерки по новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Какво представлява европейското изпълнително основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ана Стоилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Международна компетентност на съда по мястото на изпълнение на договорно задължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Допускане на предварително изпълнение на издаден административен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Основания за непризнаване на съдебни решения по граждански и търговски дела с “европейски” елемент, постановени в отсъствие на ответника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Компетентност по граждански и търговски дела с “европейски” елемент - Прилагане на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Принудително изпълнение на чуждестранни актове по Кодекса на МЧП и Общностното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Защита на платеца по търговска ценна книга на заповед срещу изпълнението по издадена заповед за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Правната уредба на медиацията в европейското и в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Как се търсят дългове чрез съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Търговският регистър - въпроси и отговори - Защита срещу вписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решенията на съда при неправилно и при правилно първоинстанционно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Правомощия на въззивния съд при действието на новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Процесуалната преклузия във въззивното производство - Забраната на чл. 266, ал. 1 ГПК. Критерии за прилагане на изключенията от забраната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Производство по колективни искове - Разглеждане на делото в открито заседание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Недържавните “нормативни” източници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Производство по колективни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силви Чернев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Някои въпроси на новия Граждански процесуален кодекс и международното принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 По кой ред се разглеждат заварените от новия ГПК съдебни производства по подадени молби за издаване на изпълнителен лист?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Съдебната практика и общите тълкувателни актове на ВКС и ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Длъжникът има право на 14 дни за доброволно изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Класифициране на съдебни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Обжалване на действията на органа по изпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Откъде да си избера медиатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Пантелеева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Понятието за търговски спор, в контекста на новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Искова защита срещу изпълнението на влезли в сила административни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Искови съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Предявяване за плащане на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Защита срещу изпълнението и срещу действията на органа по изпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Производството за преюдициални заключения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Кой заплаща възнаграждението на особения процесуален представител по търговските дела?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Шекерджийски
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Медиацията ­ алтернативен способ за разрешаване на спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Герасимова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Административното правосъдие в България - Някои въпроси по дял III на Административнопроцесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Обжалване на административни актове на общината в търговския и гражданския оборот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Отказ от признаване и изпълнение на чуждестранно арбитражно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Допустимо ли е предявяването на иск по чл. 74 ТЗ срещу решение на учредително събрание на акционерно дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Публичната продан ­ същност и последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Активна процесуална легитимация по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Костурски
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Кой и как плаща задълженията на преобразуваните търговски дружества?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Отново за съдебните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Кой не плаща съдебни такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Прилага ли се Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения в арбитражния процес спрямо юрисконсултите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Издаване и обжалване на актове по Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Парични задължения и лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Оспорване на преобразуването на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Действия на публичния изпълнител по принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Желев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Записът на заповед като изпълнително основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 410 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА